N:r 3 / 2016

Ladda ned »

Detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet är dedikerat till Generalamiral Johan Puke och beskriver i tre artiklar författade av Christer Hägg, Lars Ericson Wolke och Erik Wallström Pukes makalösa karriär. Numret, vilket utkom i tryck i oktober 2016 är det första (och hittills enda) numret av Tidskrift i Sjöväsendets historia där samtliga illustrationer tryckts i färg.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
193 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
196 Ordföranden har ordet Ledare av KÖMS ordförande Michael Zell. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
200 Redakörens spalt Tidskriftens tredje nummer 2016 presenteras. Thomas Engevall, TiS Redakör Litteratur m.m.
202 JOHAN PUKE - Den siste sjöhjälten Ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Christer Hägg ger en fyllig beskrivning av Pukes karriär med fokus på taktik och strategi inför och vid de sjöslag som Puke var en del av och senare själv också ledde. Artikeln är rikt illustrerad med taktiska vyer över aktuella slag samt målningar och akvareller som Christer Hägg och hans äldre släkting, tillika hedersledamoten i KÖMS Jacob Hägg (1839-1931) målat. Ledamoten Christer Hägg Strategi, operationer och taktik
259 Johan Puke - hans karriär sedd i sitt strategiska och operativa sammanhang Artikeln sätter in Johan Puke och hans livsgärning i dåtidens strategiska och operativa sammanhang. Att Puke genomförde en resa från skeppsgosse till generalamiral och en av "rikets herrar" blir i det skenet än mer imponerande. Professor Lars Ericson Wolke Strategi, operationer och taktik
273 Johan Pukes tjänsteföteckning - en egenhändig karriärbeskrivning enligt tidens sed Erik Wallström (författare av boken "Johan Puke: Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd") beskriver i sin artikel Johan Pukes karriär sett med den tidens ögon. På sidorna 281-285 återges vad som idag skulle kunna kallas Pukes "CV" som inleds 1761, då Puke var 10 år, med den första sjöresan på en kronolastdragare och avslutas 1815 då Puke av hälsoskäl lämnade Stockholm av hälsoskäl för Karlskrona och endast verka som regementschef och flaggman. Fil. mag. Erik Wallström Strategi, operationer och taktik