N:r 3 / 2018

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets tredje utgåva för 2018 med fokus på officersutbildningen i marinen samt inträdesanföranden av PM Nilsson och Peter Ahlås.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
203 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträden mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
212 Expeditionschef sökes till KÖMS kansli Platsannons från KÖMS styrelse. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
206 Ordföranden har ordet Ordförandens ledare med rubriken "Frågan som klev ut genom fönstret och försvann..." som tar upp frågan om försvarsfrågan och valrörelsen samt berättar att KÖMS arbete "En Marin för Sverige" presenterats för ordföranden i Försvarsberedningen. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
210 Redaktörens spalt Innehållet i TiS tredje nummer 2018 presenteras av redaktören. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
213 Sekreterarens anförande vid valdebatt om sjöförsvaret den 30 maj 2018 KÖMS sekreterares anförande vid 2018 års "Marinkonferens" där de bärande slutsatserna från KÖMS arbete "En Marin för Sverige" presenteras. Arbetet´finns i fullständig utgåva på KÖMS hemsida. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Strategi, operationer och taktik
219 Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2018 - En marin valdebatt Referat och sammanfattning av inlägg och debatt från Marinkonferensen i maj. Lars Wedin, TiS Redaktör Strategi, operationer och taktik
225 Försvarsmakten och medierna - två konsolideringsverksamheter i behov av stöd utifrån Den skriftliga versionen av PM Nilssons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. PM Nilsson är politisk redaktör för tidningen "Dagens Industri" och beskriver i sitt anförande den urholkning av sakkunnig bemanning som skett inom media (inom försvarsområdet) och vilka krav det ställer på Försvarsmakten för att kunna säkerställa att Sveriges befolkning hålls rätt informerade om försvarsfrågorna. Ledmoten PM Nilsson Strategi, operationer och taktik
231 Civil sjömilitär eller sjömilitär i kostym Den skriftliga versionen av Peter Ahlås inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Peter Ahlås är reservofficer och har verkat större delen av sin karriär i Storbritannien. I artikeln beskriver han en rad av de samverkansforum som Royal Navy etablerat med den civila sjöfartssektorn och som på ollka sätt stärker såväl den brittiska flottan som den civila sjöfartsnäringen. Han reflekterar även över vad som skulle krävas för att motsvarande samverkan skulle kunna uppnås i Sverige. Ledamoten Peter Ahlås Sjöfart m.m.
241 Dagens officersutbildning Artikeln utgör inledningen på en rad artiklar i detta nummer av TiS som beskriver utbildningssystemet till officer och specialistofficer i dagens försvarsmakt i allmänhet och marin i synnerhet. Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum Personal, utbildning och marinmedicin
243 Det "nya nya" officersutbildningssystemet Författaren som är ansvarig för det militära programmet vid Försvarshögskolan beskriver dagens system för utbildning av officerare. Ledamoten Hans Granlund Personal, utbildning och marinmedicin
251 Militärhögskolan Karlbergs roll i utbildningen av kadetter Författaren, som är chef för Militärhögskolan Karlberg, beskriver utbildningsupplägget vid skolan. Ledamoten Anna-Karin Broth Personal, utbildning och marinmedicin
258 Stiftelen YMER-80 presenterar 2018 års stipendiater för polarforskning Stiftelsen YMER-80 är sammansatt av ledamöter ur Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien samt Sällskapet för Antropologi och Geografi. Ledamoten Sven Rudberg Diverse
259 Marin officersutbildning anno 2018 Författaren, som är chef för Sjöstridsskolan, beskriver utbildningen till officer och specialistofficer i marinen. Ledamoten Magnus Jönsson Personal, utbildning och marinmedicin
265 Vägen till taktisk amfibieofficer Se rubrik. Författarna verkar (eller har verkat) vid Amfibiestridsskolan inom Sjöstridsskolans ram. Kapten Martin Järvinen & Fanjunkare Eric Ydmark Personal, utbildning och marinmedicin
269 Marinens övningar - grunden för tröskeleffekt Marinens omfattande övningsverksamhet under 2018 presenteras. Kommendörkapten Per Nilsson Strategi, operationer och taktik
277 Teknikutbildningen Teknikutbildningen på högre nivå inom marinen, eller snarare bristen på densamma, belyses av mariningenjör Mattias Svedin. Kommendörkapten Mattias Svedin Personal, utbildning och marinmedicin
279 Kompetensutveckling och operativ verksamhet i symbios Utbildningssituationen med svårigheter och möjligheter inom marinen belyses. Ledamoten Håkan Lindberg Personal, utbildning och marinmedicin
283 Dagens officersutbildning - en beskrivning från insidan Tre nyutexaminerade fänrikar inom marinen ger sin bild av utbildningen de just genomgått. Fänrikarna Kristoffer Lotten, Oscar Schultz och Jacob Viper Personal, utbildning och marinmedicin
292 Minläggningsförmåga till sjöss - fundamentalt för det nationella försvaret Argumenterande artikel för behovet av återuppbyggnad av förmågan till minering. Fänrik Marcus Sjöberg Debatt
296 Några reflektioner efter sammanträdet i Karlskrona 2018-01-22 Se rubrik Ledamoten Göran Wallén Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »