N:r 3 / 2021

Ladda ned »

Årets tredje utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet går i Vetenskapsgren III tecken med ett flertal artiklar kring maritim teknik. Till det kommer inträdesanföranden mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
285 Meddelande från KÖMS Protokoll mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
289 Ordföranden har ordet Numrets ledare. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
290 Redaktörens spalt Innehållet i det aktuella numret presenteras av TiS redaktör. Lars Wedin, TiS redaktör Litteratur m.m.
293 Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum Jubileumsprogrammet presenteras Ledamoten Per- Anders Emilson Diverse
297 Anförande för KÖMS den 17 mars 2021 Försvarsminister Peter Hultqvist anförande för KÖMS våren 2021. Försvarsminister Peter Hultqvist Strategi, operationer och taktik
302 Östersjöns hemligheter – ett ”världsarv” under ytan. Om "Vrak" och den glömda flottan Artikeln är den skriftliga versionen av Leif Grundbergs inträdesanförande i KÖMS och beskriver Statens Maritima och Transporthistoriska Museums (SMTM) nya verksamhet: "Vrak - Museum of Wrecks". Detta beskriver Östersjöländernas maritima historia utgående från alla de fartygsvrak som fortfarande finns längs våra kuster och där ett antal av dessa platser utpekats som marina kulturreservat. Ledamoten Leif Grundberg Sjöfart m.m.
319 Marinens behov av externt stöd förutsätter tydliga lednings- och lydnadsförhållanden Artikeln, som är den skriftliga versionen av Mattias Svedins inträdesanförande i KÖMS, argumenterar för en utveckling av Försvarsmaktens och Marinens logistikverksamhet, och primärt de lednings- och lydnadsförhållanden inom densamma, för att ge högre effekt i krigsförbanden. Ledamoten Mattias Svedin Maritim Teknik
329 Vetenskapsgren III Specialavsnitt Vetenskapsgren III specialavsnitt (sidorna 329 - 412) presenteras av de ansvariga ur styrelsen. Ledamöterna Mats Elofsson och Håkan Nilsson Maritim Teknik
333 Teknik och materielsystem för Marinens framtid Artiklen beskriver och lämnar förslag till vilken verksamhet som krävs av alla aktörer (Försvarsmakten, FMV, FOI, Industri, Universitet och Högskolor m.fl) för att kunna fokusera på helheter och på ett strukturerat sätt kunna omsätta dagens teknikutveckling till system och "system av system" som kan ge operativ och taktisk förmåga i morgondagens operationsmiljö. Gemensam kompetensuppbyggnad och dialog samt experimenterande är några av de förslag som framläggs. Teknologie doktor (docent) Hans Liwång Maritim Teknik
341 Att trygga innovation och utveckling för Marinens materielförsörjning Författaren beskriver och argumenterar för att försöka utveckla det som kan kallas ett "Innovationsekosystem" för framtida marina system. Med det menas “det organiserade samarbete genom vilket företag kombinerar sina individuella erbjudanden till en sammanhängande lösning av kundens behov”. I detta kan även universitet och lärosäten ingå och i en svensk variant skulle Försvarets Materielverk kunna vara facilitator. Civilingenjör Johan Granholm Maritim Teknik
349 Fabian och Eva Tamms stipendium Ansökningskriterier för stipendiet anges. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
350 Innovationsförmåga i Marinen – för överlevnad till övertag Artikeln tar sin utgångspunkt i att Marinen, för att lyckas i sina fortsatta innovationsansträngningar måste förstå och omfamna digitaliseringen som sker i hela samhället och översätta denna till krav och förmågor på system i hela sin organisation för att få ut maximal nytta och effekt. Civiningenjör Håkan Henning Maritim Teknik
360 Gemensam sjömålsbekämpning – på riktigt Författarna, som är förbandschefer för de bägge sjöstridsflottiljerna samt för ubåtsflottiljen, visar och argumenterar för hur systemet med gemensam sjömålsbekämpning kan utvecklas till en betydligt högre effekt genom att i betydligt högre grad än idag inkludera ubåtssystemet i ekvationen. Deras presenterade lösning – en gemensam sjömålsbekämpning med fartyg, flygplan, ubåt, kustrobotbatterier och på
sikt även förmågor från markstridskrafterna – anser de att vara ett av de största bidragen till den efterfrågad tröskeleffekt.
Ledamöterna Per Edling, Fredrik Lindén och Jon Wikingsson Strategi, operationer och taktik
371 Undervattensdomänen – den sista dolda domänen? Artikeln resonerar kring frågeställningen om undervattensdomänen är den sista dolda domänen? De utmaningar och möjligheter som finns för olika aktörer i undervattensdomänen beskrivs och svaret på frågeställningen blir: ”Det beror på”. Författaren menar att svaret beror på förmågan till transparens under vattnet på typ och antal av sensorer och hur dessa kan verka beroende på var i en konfliktskala vi befinner oss i kopplat till ROE, marin infrastruktur och brusnivåer men också beroende på hur de är komponerade och har möjlighet till att samverka med varandra. Kommendörkapten (RO) Thomas Ljungqvist Maritim Teknik
380 Saabs marina radarutveckling – utmaningar och möjligheter Pågående radarutveckling och de möjligheter och begränsningar som finns inom radarområdet på den marina sidan beskrivs utförligt i artikeln. Trots att flera nya och svårare hot utvecklas i vår omvärld, såsom olika missiltyper, obemannade drönare och svår störning menar författaren att sensorutvecklingen i allt väsentligt håller jämna steg med hotutvecklingen men att det aldrig går att slappna av i kampen mellan medel och motmedel. Fredrik Wising Maritim Teknik
391 Framtida spaning med fokus på verkan på och över ytan Artikeln utgörs av ett scenario år 2051 där den svenska marinen, här illustrerad med med en korvett erhållit nya system med teknik som beskrivs den av NATO utgivna skriften "Science & Technology Trends 2020-2040". Ett av de områden som beskrivs är att utvecklingen accelereras i samverkan av flera teknikområden, i kluster. Ett sådant kluster som förs fram som speciellt viktigt för de närmaste åren är AI-Autonoma system-Digitalisering. Ledamoten Patrik Selling Maritim Teknik
399 Maskinerna är här för att stanna, dags att kavla upp ärmarna Författaren menar att obemannade och autonoma system är här för att stanna och att marinen behöver arbeta betydligt mer aktivt med frågorna än vad som nu är fallet. Bland annat föreslås att att det bildas en mindre organisation som får till ansvar att driva utvecklingen, att anskaffning av ett antal system görs omgående (exempelvis inom minröjningsområdet), att kompetensuppbyggnad sker på större bredd och att doktrin- och taktikutveckling påbörjas. Örlogskapten Jonas Kindgren Maritim Teknik
404 Bränslen och framdrivning av fartyg i en fossilfri värld Författaren ger en utförlig beskrivning av förutsättningar och pågående initiativ för att ställa om sjöfarten mot en så hög grad av fossilfri framdrivning som möjligt. I artikeln rekommenderas att satsa på eldrift i nybyggen och där det är möjligt på befintligt tonnage. Med en dieselelektrisk installation finns det möjlighet att späda på med el från batterier, bränsleceller, vindgeneratorer och solceller. Biobränslen kommer dock att vara är nödvändiga för att kunna utnyttja befintligt tonnage hela sin livslängd. Samtidigt kommer så kallade E-bränslen från sol, vind och ”elektrolyserat” vatten på bred front. Ledamoten Per Stefenson Maritim Teknik
413 Vår nationella säkerhetspolitik – några tankar inför en modernisering Författaren argumenterar för en utvecklad svensk säkerhetspolitik med tillhörande strukturer, bland annat ett svenskt nationellt säkerhetsråd som skulle vara ett verktyg direkt åt regeringen med statsministern i spetsen. Regeringen skulle därmed få förmågan att själva kunna leda och samordna alla berörda myndigheter på ett mer tydligt sätt än vad som exempelvis skedde tidigare under Covid19-pandemin där denna roll spreds ut över ett antal myndigheter. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
419 Bokanmälningar Böckerna "Innovation et stratégie navale" av François-Olivier Corman och "China as a Twenty-First-Century Naval Power. Theory, Practice, and Implications" av Michael A, McDevitt anmäls och recenseras av TiS redaktör. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
420 Book rewievs Böckerna "Liberty Factory: The Untold Story of Henry Kaiser’s Oregon Shipyards" av Peter J Marshav, "Pearl, December 7, 1941" av Daniel Allen Butler, "Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ship of the Royal Navy from the 15th Century to the Present" av JJ College, Ben Warlow and Steve Bush, "The Power and the Glory: Royal Navy Fleet Reviews from Earliest Times to 2005" av Steve R Dunn, "What Ship, Where Bound?" av David Craddock, "Turret versus Broadside: An Anatomy of British Naval Prestige, Revolution and Disaster 1860-1870" av Howard J Fuller, "Sea of Death: The Baltic 1945" av Claes-Göran Wetterholm, Fabled Fifteen: The Pacific War Saga of Carrier Air Group 15 av Thomas Kelvey Cleaver, "Narvik: The Struggle of Battle Group Dietl in the Spring of 1940" av Alex Buchner, "Raising the Red Banner: The Pictorial History of Stalin’s Fleet 1920-1945" av Vladimir Yakubov and Richard Worth samt "The Iron Sea: How the Allies Hunted and Destroyed Hitler’s Warships" av Simon Read anmäls och recenseras av Peter Hore Ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
439 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik