N:r 3 / 2022

Ladda ned »

Årets tredje utgåva av TiS

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
241 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträde. KÖMS Sekreterare, Anders Johnsson Protokoll
244 Ordföranden har ordet Ledare. KÖMS Ordförande, Anders Grenstad Ledare
246 Redaktörens spalt TiS Nr 3 presenteras av redaktören. TiS Redaktör, Bo Rask Litteratur m.m.
249 Kungl. Örlogsmannasällskapet högtidlighåller firandet av Marinen 500 år Artikeln beskriver de aktiviteter som KÖMS genomförde i samband med Marinens 500-årsdag den 7/6 2022. Den 5 juni genomfördes ett seminarium på Sjöhistoriska museet under temat "Försvaret av Sverige börjar till sjöss" och den 7 juni genomfördes en jubileumslunch på Sjöfartshuset. Ledamoten Per Anders Emilson Historia
255 Marinen 500 år – några reflektioner Hedersledamoten Göran Wallén reflekterar över de hitintills genomförda aktiviteterna med anledning av Marinens 500-årsfirande. Wallén menar att ytterligare ansträngningar borde gjorts/bör göras för att öka marinens genomslagskraft i samhället och för att underlätta rekrytering framgent. Han lämnar också förslaget på att inrätta en årlig "Marinens dag" inför framtiden. Hedersledamoten Göran Wallén Debatt
259 Genmäle till Kam Göran Walléns reflektioner om Marinens 500-årsjubileum I artikeln svarar marinchefen och ställföreträdande marinchefen på Göran Walléns artikel och beskriver också hela det tänka upplägget med marinens jubileumsfirande. De beskriver att jubileumsåret huvudsakligen består av två komponenter; publika event och projekt av bestående karaktär på såväl norrlandskusten, ostkusten, sydkusten och västkusten i perioden maj till september. Marinchef Ewa Skoog Haslum & Stf Marinchef Peder Ohlsson Debatt
263 Kan vetenskapen bli konst? I artikeln, som är den skriftliga versionen av Jonas Kindgrens inträdesanförande i KÖMS, förs ett fördjupat resonemang kring hur Artificiell Intelligens (AI) kan komma att påverkas sjöstriden. I artikeln beskriver Kindgren hur man kan sammanfatta AI och han lämnar också konkreta förslag för hur marinen bör tillgodogöra sig de förmågor och möjligheter som kommer med denna typ av teknik. Ledamoten Jonas Kindgren Strategi, operationer och taktik
273 Optimera eller kulminera – balansgång att möta en ny marin era I artikeln, som är den skriftliga versionen av John Theanders inträdesanförande i KÖMS, förs ett resonemang om hur marinens ska kunna balansera och optimera alla de krav som ställs på genomförande av olika typer av verksamheter och åtgärder med tillgängliga resurser. Theander studerar särskilt tre områden där han lämnar konkreta förslag på vad som behöver övervägas och göras. Dessa områden är verksamheten till sjöss, utbildning/kompetensutveckling samt materielunderhåll. Ledamoten John Theander Strategi, operationer och taktik
285 Marin markstrid – en glömd förmåga? I artikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Åkermarks inträdesanförande i KÖMS, resonerar och argumenterar författaren kring den marina markstriden. Åkermark menaratt amfibieförbandens förmåga till markstrid, och där speciellt förmågan att möta och slå en landstigen motståndare i den marina domänen, behöver utvecklas och förbättras i kommande förmågetillväxt. Ledamoten Anders Åkermark Strategi, operationer och taktik
293 Rysslands sjökrig mot Ukraina. Analys ur ett marint och maritimt perspektiv Artikeln ger en beskrivning av sjökrigskomponenten av Ukrainakriget och resonerar också om vilka implikationer och slutsatser som än så länge kan dras för nordisk och svensk del. Ledamoten Niklas Granholm Strategi, operationer och taktik
370 Changed naval strategy with Swedish and Finnish membership in NATO Artikeln visar på de stora förändringar i de geostrategiska förutsättningarna som kommer att erhållas när Sverige och Finland blir medlemmar av NATO. Östersjöområdet kommer att domineras av NATO-länderna och den svenska marina strategin kommer att behöva integreras i alliansens totala strategi. Detta kommer också att leda till att den svenska marinen behöver få en ny och förändrad struktur i såväl innehåll som uppgifter. Hedersledamoten Claes Tornberg Strategi, operationer och taktik
310 Försvaret av Sverige börjar till sjöss – även 2071 Artikeln är en framtidsspaning från 2071 då KÖMS fyller 300 år. Spaningen delgavs åhörarna i samband med det seminarium som KÖMS arrangerade den 5 juni med anledning av marinens 500-årsfirande. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
312 Marinen framöver Artikeln resonerar och lämnar förslag på inom vilka områden som behöver övervägas för den långsiktiga utvecklingen av de marina stridskrafterna. Hedersledamoten Lars G. Persson samt ledamoten Lars-Olof Corneliusson Strategi, operationer och taktik
317 Kustfästningar – en möjlig återuppståndelse? Författaren diskuterar över hur ett modernt kustfästningskoncept skulle kunna byggas upp. Konceptet bygger på ett stort antal förberedda platser inkluderande skenmål, av relativt enkelt utförande, där snabbrörliga förband beväpnade med robotar kan gruppera. Hedersledamoten Lars G. Persson Strategi, operationer och taktik
321 Det maritima EU Jens Nykvist som är Sveriges militäre representant till EU och NATO beskriver de marina/maritima ansatser, strategier och operationer som EU har och bedriver. Ledamoten Jens Nykvist Strategi, operationer och taktik
329 Inför ingången i Nato Artikelförfattaren diskuterar och argumenterar för att det krävs en kraftig ändring av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken inför och vid en NATO-anslutning och att Sverige måste anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till alliansens övergripande strategiska koncept. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
333 Med Aristoteles i gunrummet – tankar kring marin taktikutbildning Artikeln bygger vidare på den debatt som ledamoten Wiklund och kapten Hulterström tidigare haft i TiS kring marin taktikutbildning. Per Nilsson diskuterar kring begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt hur dessa begrepp ska kombineras. Här görs också en koppling till lärandemålen "kunskap och förståelse", "färdighet och förmåga" samt "värderingsförmåga och förhållningssätt". Utgående från detta beskrivs hur den taktiska utbildningen kan utformas och hur officerare kan utveckla ett taktiskt förhållningssätt. Ledamoten Per Nilsson Personal, utbildning och marinmedicin
342 Six Cornerstones and Beyond “I am not finished”, part two I artikeln beskrivs den relativt nyligen bortgångne professorn Wayne Hughes (verksam vid US Naval Postgratuate School) teser som han framförde i sitt verk "Fleet Tactics", vilekt räknas till en av de stora marina verken. Hughes kallade teserna "hörnpelare" (cornerstones) och hade successivt utvecklat dessa till sex, man han jobbade in i det sista på en eventuell sjunde. Artikeln är skriven av Stephen Benson som är tidigare sjöofficer och numer VD för företaget Littoral Solutions Inc.
Artikeln är uppdelad i två delar och del ett återfinns i TiS Nr 2 2022.
Stephen Benson, President Littoral Solutions Inc. Strategi, operationer och taktik
350 Årsberättelse 2021 för Kungl. Örlogsmannasällskapets vetenskapsgren II Se rubrik. Ledamöterna Mikael Brännvall & Jonas Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
355 Översättningsnormer – svenska sjöofficersgrader till engelska Artikeln beskriver ingående hur översättningar av grader mellan svenska och engelska gått till genom århundradena och speciellt hur innebörden av graden "Captain" förändrats och successivt divergerat mellan Storbritannien och Sverige. Fil.Kand. (RO) Per-Anders Sahlin Personal, utbildning och marinmedicin
363 Referat från Swedish Security Forum 22´ Swedish Security Forum är ett nystartat koncept av SOFF (Säkerhets- och Försvarsföretagen) och genomfördes veckan efter midsommar 2022. Artikeln är ett referat från mötet som genomfördes lunch-till-lunch. Hedersledamoten Thomas Engevall och Ledamoten Evelina Hedskog Strategi, operationer och taktik