N:r 4 / 1837

Ladda ned »

Fjärde och sista numret av TiS 1837 med två artiklar som bör omnämnas särskilt. Dels en artikel kring sjöartilleri och befästningskonst dels en artikel som diskuterar för- och nackdelar med gemensam officersutbildning på Karlberg för armé och sjöofficerare. Likheterna med nuvarande kadetters åsikter, som bl.a. framförts i TiS nr 3/2013 är påfallande! Artikeln utmynnar i ett förslag att skapa en separat utbildning för sjökadetter.

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
194Föredragandens för arilleri och befästningskonst årsberättelse i K.Ö.M.S. d 24 nov. 1836 - utdragSe rubrik.C.O.Vapenteknik
208Anförande, uppläst i K.Ö.S. den 8 december 1836, åtföljande en öfversättning af Kongl. Franska flottans kanonexercisreglemente. - utdraghSe rubrikL.Strategi, operationer och taktik
214Tankar om behofvet af en särskild kadett-korps för Kong. Flottan, med därtill hörande sjökadettskola, samt dennes möjliga nytta äfven för rikets handles-sjöfartEn omfattande diskussion kring fördelar och nackdelar med gemensam officersutbildning på Karlberg (Krigs-akademien) för blivande officerare ur flottan och armén. Diskussionen utmynnar i ett förslag att bilda en separat officersskola för flottans behov, på vilken även sjöbefäl till handelsflottan skulle kunna utbildas.
E.Personal, utbildning och marinmedicin
237Till utgifvaren av Tidskrift i SjöväsendetReplik på repliken kring artikeln "Utdrag ur ett anförande" ur TiS nr 1, sid 57.
C.F. LöwenborgStrategi, operationer och taktik
252Förändringar inom Kongl. Maj:ts FlottaPersonalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
xPersonal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »