N:r 4 / 1837

Ladda ned »

Fjärde och sista numret av TiS 1837 med två artiklar som bör omnämnas särskilt. Dels en artikel kring sjöartilleri och befästningskonst dels en artikel som diskuterar för- och nackdelar med gemensam officersutbildning på Karlberg för armé och sjöofficerare. Likheterna med nuvarande kadetters åsikter, som bl.a. framförts i TiS nr 3/2013 är påfallande! Artikeln utmynnar i ett förslag att skapa en separat utbildning för sjökadetter.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
194 Föredragandens för arilleri och befästningskonst årsberättelse i K.Ö.M.S. d 24 nov. 1836 - utdrag Se rubrik. C.O. Vapenteknik
208 Anförande, uppläst i K.Ö.S. den 8 december 1836, åtföljande en öfversättning af Kongl. Franska flottans kanonexercisreglemente. - utdragh Se rubrik L. Strategi, operationer och taktik
214 Tankar om behofvet af en särskild kadett-korps för Kong. Flottan, med därtill hörande sjökadettskola, samt dennes möjliga nytta äfven för rikets handles-sjöfart En omfattande diskussion kring fördelar och nackdelar med gemensam officersutbildning på Karlberg (Krigs-akademien) för blivande officerare ur flottan och armén. Diskussionen utmynnar i ett förslag att bilda en separat officersskola för flottans behov, på vilken även sjöbefäl till handelsflottan skulle kunna utbildas.
E. Personal, utbildning och marinmedicin
237 Till utgifvaren av Tidskrift i Sjöväsendet Replik på repliken kring artikeln "Utdrag ur ett anförande" ur TiS nr 1, sid 57.
C.F. Löwenborg Strategi, operationer och taktik
252 Förändringar inom Kongl. Maj:ts Flotta Personalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
x Personal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »