n:r 4 / 2012

Ladda ned »

TiS nr 4 är ett debattnummer där Marinens "yngre" personal (menig tom kapten) inbjöds att komma med debattinlägg om "vad som behöver göras" för att utveckla Marinen inom rimliga gränser. Utöver dessa författare inbjöds även några av de ledande försvarsbloggarna att i tryckt form inkomma med sina synpunkter.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
297 Hur vi får våra sjömän att stanna I artikeln beskriver författaren de åtgärder hon ser som viktigast för att utveckla systemet med anställda sjömän, soldater och gruppbefäl i marinen. Sergeant SarahLinn Håkansson personal
301 Ta bort specialistofficersutbildningen! I artikeln beskriver författarna vad de anser behöver göras för att utveckla OR-systemet, och speciellt att det krävs en röd tråd som löper från GSS-nivåerna (OR 1-5) till specialistofficersnivåerna (OR-6-9). 1.sergeanterna Johan Granberg & Magnus Lindstedt personal
307 Taktik eller stridsteknik, vad är vad och vad utbildar vi i? Daniel Eklund argumenterar i artikeln för att Marinens taktikutbildning behöver "göras om" så att utbildningen ges i taktik snarare än i stridsteknik. Löjtnant Daniel Eklund strategi
311 Vägskäl för ytstriden Författaren argumenterar för behovet av utveckling av ytstridssystemen samt inte minst de vapensystem som finns och som är i stort behov av uppgradering/modernisering. Kapten Henrik Mandéus strategi
315 Motståndaren och Övningsverksamheten Författaren argumenterar för en betydande utveckling av beskrivning av motståndaren vid marinens övningar för att höja kvaliteten och utbytet av dessa. Löjtnant Johan Ebeling strategi
319 Militär Sjökaptensutbildning - ett Pseudobegrepp David Forslund menar i sin artikel att den nautiska utbildningen av officerare på ett betydligt mer omfattande sätt än idag måste anpassas till de krav och förutsättningar som gäller för marinens verksamhet. Löjtnant David Forslund personal
323 Bemanning av SSS lärartjänster - piska eller morot? Anders Persson argumenterar för att en utvecklad syn på vilka som skall uttas som lärare på SSS behövs och beskriver vilken typ av positiva incitament som skulle kunna åstadkomma en utveckling där SSS kan få de mest kunniga som lärare i respektive ämne. Kapten Anders Persson personal
327 Frivilligorganisationerna - en outnyttjad resurs för återtagande Författaren argumenterar för att frivilligorganisationerna i allmänhet skulle kunna nyttjas för återtagande av förmågor. Specifikt pekar han på att Sjövärnskåren skulle kunna utveckla en sjötrafikskyddsgrupp. Kapten Håkan Lindberg strategi
331 Försvarsförmågan måste vara det centrala inför marinens framtida vägval Bloggaren Skipper argumenterar kring vad som behöver göras för att stärka den marina försvarsdebatten samt vilka åtgärder som marinen skulle behöva vidta för att få maximal effekt av satsade medel Bloggaren Skipper strategi
336 Ett plus ett är mer än två Bloggaren Wiseman argumenterar för ökad samordning mellan marinens och flygvapnets resurser som ett sätt att få ut mer effekt av befintlig organisation. Bloggaren Wiseman strategi
340 Sprid äggen på fler korgar Bloggaren Chefsingenjören för i sin artikel fram argument för att Sverige skall satsa mer på kustnära försvarsförmåga och med enheter som är anpassa de till detta, med några få större fartyg och desto fler mindre och snabba enheter (till sin storlek större än stridsbåtar men betydligt mindre än dagens korvetter). Bloggaren Björn Rystedt strategi
344 En marin i användning är det bästa receptet Johan Wiktorin, som driver Kungl. Krigsvetenskapsakademiens blogg "Försvar och Säkerhet" för i artikeln fram sina tankar kring hur att nyttja och utveckla den svenska marinen. Överstelöjtnant Johan Wiktorin strategi
348 Marinen skall inte bara tacka och ta emot. NAVY - GO! Jarl Ellsén efterfrågar i sin artikel en betydligt mer tuffare och tydlig debatt kring de reella behoven gällande marinens utveckling, inte minst från de högsta marina företrädarna, liknande den som dåvarande viceamiralen och marinchefen Stig H:som Ericson förde på 50-talet. Ledamoten Jarl Ellsén strategi
353 Det marina arvet C-G Dahl redogör i sin artikel på ett underhållande sätt kring traditioner som riskerar att gå förlorade men som är en viktig del av det marina arvet. Örlogskapten Claes-Göran Dahl diverse
371 Signaltabeller Bibeln (inkl en kort historik) Inledningsvis återberättar Göran Frisk om historien kring uppkomsten av STB - Signaltabeller Bibeln. Därefter återges STB Upplaga 4 från 1993. Ledamoten Göran Frisk strategi
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »