N:r 4 / 2013

Ladda ned »

Fjärde numret av TiS 2013 med marin argumentation, artiklar rörande Arktis, sjöräddning mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
293 Meddelande från KÖMS Protokoll mm
Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
297 Redaktörens spalt Ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
299 Därför behövs en marin Debattinlägg som pekar på det behovet av en förstärkt svensk marin. I artikeln argumenterar författarna för att Försvarsmakten bör utvecklas till ett skalförsvar med fokus på sjö- och flygstridskrafter.
Ledamöterna Sten Swedlund, Christer Hägg och Carl-Johan Hagman Strategi, operationer och taktik
304 Kommendör Lars Wedin invald i franska Académie de Marine Presentation av Lars Wedins inval i Académie de Marine samt denna akademis historia och funktion.
x Diverse
308 Spelet om Arktis Artikeln, som är den skriftliga versionen av Martin Jakobssons inträdesanförande i KÖMS beskriver utvecklingen i Arktis med ingående aktörer samt visar tydligt på den svenska kompetens och förmåga som finns för operationer och verksamhet i detta område.
Ledamoten Martin Jakobsson Sjöfart m.m.
317 Arktis från ett svenskt kommersiellt perspektiv Artikeln visar på den stora förmåga som svenska företag och organisationer idag har vad gäller operationer i Arktis samt belyser även vilka möjligheter som finns för en fortsatt utveckling av dessa.
Direktör Åke Rohlén Sjöfart m.m.
325 The EU needs a strategy for the Arctic region! Artikeln, som är ett vid US Naval War College belönat elevarbete argumenterar för att EU måste ta en tydligare roll vad häller Arktisrelaterade frågor.
Kommendörkapten Jens Nykvist Sjöfart m.m.
335 Modern sjöstrid, spelteori och amfibiska dilemman Artikeln, som baseras på Kjellgrens arbete "Ytterligare två antaganden om modern sjöstrid" vid FHS, behandlar komplexiteten av strid i amfibiska förhållanden. Kjellgren belönades av KÖMS med ett stipendium ur Marinlitteraturföreningens fond för detta arbete.
Fänrik Jim Ramel Kjellgren Strategi, operationer och taktik
345 I havets våld och sköte, del II En artikel i två delar som återger ett antal händelser till sjöss med koppling till folkrätt, terrorism, säkerhet mm.
Ledamoten Torbjörn Dalnäs Strategi, operationer och taktik
359 Svensk sjöräddning 2013 Dagens svenska sjöräddningsorganisation med fokus på verksamheten i SSRS (Sjöräddningssällskapet) beskrivs.
Teknologie doktor Thore Hagman Sjöfart m.m.
369 Vårt okända arabiska arv Artikeln ger en exposé över det arabiska språkets inflytande på dagens sjöfartstermer mm.
Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.
373 Varför fanns kaptenen av 1.rangen Avrukevitj ombord på U 137? Ledamoten Göran Wallén analyserar de möjliga orsakerna varför en så pass hög officer som Avrukevitj fanns ombord på U 137.
Ledamoten Göran R. Wallén Strategi, operationer och taktik
378 Tankar efter debattnumret Reflektioner efter TiS nr 3/2013
Ledamoten Magnus Haglund Debatt
381 Nya fonder inom Kungl. Örlogsmannasällskapet Marinlitteraturföreningens stipendiefond, den Falkengréenska fonden (biblioteket) och den Gynterska fonden (TiS) presenteras.
TiS Redaktion Diverse