N:r 4 / 2014

Ladda ned »

Fjärde numret av TiS från 2014.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
289 Meddelanden från KÖMS Protokoll från möten mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
295 Redaktörens spalt Ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
297 Svensk ubåtsteknologi i Australien Artikeln, vilken är den skriftliga versionen av Ola Alfredssons inträdesanförande beskriver de svenska exportframgångarna relativt Australien med Collinsprojektet samt lägger an tonen för vad som nu skulle kunna göras för att positionera svensk varvsindustri inför Australiens kommande nyanskaffningar av större konventionella ubåtar. Ledamoten Ola Alfredsson Maritim Teknik
305 Behåll gruppbefäl, soldater och sjömän längre genom validering och karriärsteg Författaren argumenterar för vikten av att utveckla dagens personalförsörjningssystem för gruppbefäl, soldater och sjömän. Validering av kompetens, karriärsteg och möjligheten att växa i systemet framhålls tydligt. Författaren jämför med andra större arbetsgivare, såsom landstingen när det gäller sjukvårdspesonal, där motsvarande metoder används. Författaren är tjänstledig från sin anställning i Försvarsmakten och innehar politiska uppdrag i Haninge kommun. Löjtnant Peter Olevik Dunder Personal, utbildning och marinmedicin
310 Marint mentorskap - en självklarhet? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anna-Karin Broths inträdesanförande argumenterar för att införa ett marint mentorprogram. Författaren beskriver i detalj hur ett sådant mentorprogram skulle kunna se ut och vilka fördelar det skulle kunna ha, såväl för berörda individer som för marinen i stort. Ledamoten Anna-Karin Broth Personal, utbildning och marinmedicin
321 Är vi herrar i vårt eget hus? Artikel som påvisar behovet av en ökad och fokuserad satsning på de marina förmågorna för att kunna svara upp mot utvecklingen i vår omvärld. Artikeln utgör en utökad version av den "Brännpunktsartikel" i SvD som infördes den 18 november 2014. Ledamöterna Bo Rask & Niklas Granholm Strategi, operationer och taktik
325 Från dykbåtar till ubåtar - Ubåtsvapnets utveckling 1945 - 1960. Artikel utgörs av en för TiS anpassad version av författarens C-uppsats vid Uppsala universitet med samma rubrik. C-uppsatsen belönades med hedersomnämnande samt penningbelöning vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde den 17 november 2014. Löjtnant Kristofer Bengtsson Maritim Teknik
339 Anne Bonnys efterträdare - Några nedslag i nutida maritim säkerhet, del 1 Artikeln, som är i två delar (del 2 återfinns i TiS nr 5/2014) utgörs av ett av de forskningsresultat som ledamoten Christopher Werner genomförd i breda termer inom ramen "Maritime Security". Ledamoten Christopher Werner Strategi, operationer och taktik
357 Sverige i fred under 200 år Referat från det av Kungl. Krigsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien anordnade symposiet "Sverige i fred under 200 år" kompletterat med vissa marina utblickar. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
361 Ökande piratdåd i Sydostasien Författaren beskriver utvecklingen i Sydostasien där antalet piratdåd sakta har ökat under senare tid. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Strategi, operationer och taktik
368 Valet är över, sjöfartsfrågorna lever vidare Det så kallade "Maritima valmanifestet" som utarbetats av Sjöfartsforum, i vilket KÖMS ingår, presenteras kortfattat. KÖMS redaktion Sjöfart m.m.
371 Bara frid och fröjd med britterna Kort artikel kring konflikter mellan Sverige och England med marina teman. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Strategi, operationer och taktik
373 Den värsta fartygskatastrofen på Danskt vatten Kort artikel som beskriver när och hur de brittiska fartygen S:t George och Defence förliste i danska vatten kring jul år 1811. 1:e Intendent Thomas Roth Strategi, operationer och taktik