N:r 4 / 2016

Ladda ned »

TiS fjärde utgåva år 2016.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
289 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
294 Ordföranden har ordet Ledare av KÖMS ordförande Michael Zell. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
296 Redaktörens spalt TiS Nr 4 presenteras av redaktören. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
299 Marinens roll i försvaret av Gotland - behövs det kustartilleri? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Mikael Carlesons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet argumenterar för en utveckling (tillskott) av försvaret på Gotland i form av en modern rörlig spärrbataljon med artillerienhet om 4 Archer, robotpluton (Rb 17 Hellfire), minpluton, eldledningspluton samt stabs- och trosspluton. Ledamoten Mikael Carleson Strategi, operationer och taktik
309 Lieutenant Otto Gustaf Nordenskjöld, Royal Swedsih Navy, hand his service onboard the Royal Navy Frigate HMS Alcmene 1798-1801 Den svenske sjöofficeren Otto Gustaf Nordenskjölds, som sedermera blev viceamiral i svenska flottan, tjänstgjorde tidigt i sin karriär i Royal Navy. Artikeln beskriver hans tjänstgöring ombord på fregatten HMS Alcmene. Ledamoten Christer Hägg Strategi, operationer och taktik
315 Framtiden för sjöfärsvaret - Marinen avvecklas efter 500-årsjubiléet I artikeln argumenterar Lars Wedin fr en förstärkning av den svenska marinens förmåga och numerär med hänsyn till omvärldsläget. Speciellt analyseras sjöförsvarets uppgifter under fem rubriker; veta, förebygga, avskräcka, skydda och ingripa. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
323 Amfibieförbanden och framtiden - Ett diskussionsinlägg Lars G. Perssons artikel diskuterar och argumenterar för en fortsatt utveckling av amfibieförbanden inom områdena ytstrid, undervattensstrid och markstrid samt hanterar även materielen, främst båtarna, och organisationen. Artikeln avslutas med ett antal konkreta förslag samt bjuder in till fortsatt debatt i frågorna. Hedersledamoten Lars G. Persson Strategi, operationer och taktik
333 EUNAVFOR MED Operation SOPHIA Peter Thomsson, som tjänstgjort som chef för underrättelseproduktion och -analys i EUNAVFOR MED Påertaion Sophia, som är den militära operation inom EU som syftar till att störa/försvåra/förhindra den affärsmässiga smugglingen och människohandeln som pågår i södra Medelhavet, beskriver operationens mål, medel och resultat. Örlogskapten/RO Peter Thomsson Strategi, operationer och taktik
342 Än en gång - STIL Jarl Ellsén reflekterar än en gång över vikten av att officerskåren uppträder, och är klädd, på ett sätt som är såväl individen som organisationen till gagn. Ledamoten Jarl Ellsén Debatt
344 Robert Dalsjös tankar leder fel Inlägg efter KÖMS debattkväll i april 2016. Hedersledamoten Claes Tornberg Strategi, operationer och taktik
347 Vad krävs för överraskning Artikeln, som är en för TiS anpassad version av Maria Svenssons C-uppsats "Vad krävs för överraskning" som författades under hennes tid på Militärhögskolan Karlberg och som 2015 belönades av KÖMS med hedersomnämnande och penningbelöning. Fänrik Maria Svensson Strategi, operationer och taktik
355 Regler om sjöfartsskydd på passagerarfartyg i nationell fart bör införas Författarna argumenterar för behovet av regler för sjöfartsskydd på passagerarfartyg i nationell fart i skenet av dagens hotsituation (terrorism och organiserad brottslighet). Ett regelverk för nationell fart skulle också vara en naturlig utveckling för att stärka sjöfartsskyddet då motsvarande regelverk införts för passagerarfartyg i internationell fart (ISPS-koden). Örlogskapten (RO) Peter Thomsson & Advokat Mattias Widlund Sjöfart m.m.
362 Överraskning - principernas enda sanning Artikeln, som är en för TiS anpassad version av Håkan Fornanders C-uppsats "Överraskning - principernas enda sanning" som författades under hans tid på Militärhögskolan Karlberg och som 2015 belönades av KÖMS med hedersomnämnande och penningbelöning. Fänrik Håkan Fornander Strategi, operationer och taktik
369 Debattinlägg * 2 Magnus Haglund ger två debattinlägg med rubrikerna
1. Våra säkerhetspolitiska myter samt
2. Krigsvetenskap?
Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
379 Genmäle/kmmentarer på anförandet "Försvarsförmåga på villovägar" Lars Rydén kommenterar Niklas Wiklunds inträdesanförande avseende större möjligheter/risker med större utvecklingsprojekt. Ledamoten Lars Rydén Maritim Teknik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »