N:r 4 / 2018

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS för 2018 med tema marin innovation och teknologi. Dessutom inträdesanföranden av Erik Lagersten och Fredrik Hellström.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
299 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från KÖMS sammanträden. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
306 Ordföranden har ordet Michael Zells ledare i detta nummer av TiS har rubriken "Att förstå och respektera ett försvarssystem" och innehåller förklaring och argumentation kring utvecklingen och den höga relevansen av dagens Visbykorvetter i nuvarande omvärldsläge. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
308 Redaktörens spalt Det aktuella numret av TiS presenteras. Lars Wedin, TiS redaktör Litteratur m.m.
311 Officer och opinionsbildare. Önskvärt eller omöjligt? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Erik Lagerstens inträdesanförande i KÖMS, beskriver den unika situationen (vid en internationell jämförelse) att svenska officerare kan delta i den offentliga försvarsdebatten och visar på såväl möjligheter som svårigheter med att göra detta. Ledamoten Erik Lagersten Strategi, operationer och taktik
325 Dagens riskprocesser, ökar eller minskar de Sverigens försvarsförmåga Artikeln, som är den skriftliga versionen av Fredrik Hellströms inträdesanförande i KÖMS, belyser den alltmer omfattande "riskhanteringen" som dagens projekt och verksamhet förutsätts bedriva. Risker som behöver hanteras är såväl rent funktionella, tidsmässiga, ekonomiska som förtroendemässiga mm och sättet att hantera dessa har stor påverkan på det slutliga utfallet av respektive projekt. Ledamoten Fredrik Hellström Maritim Teknik
335 Naval Research and Innovation: The technological advantage Professor och konteramiral Alain Bovis (Frankrike) beskriver hur teknologiutveckling och tekniksprång, rätt utnyttjade, genom tiderna gett stridsmässiga fördelar till sjöss. Profesor Alain Bovis Maritim Teknik
345 Euronaval - en titt in i framtiden Artikeln beskriver innehåll och trender från 2018 års stora marinmässa i Frankrike - Euronaval. Ledamöterna Odd Werin och Lars Wedin Maritim Teknik
359 Nytt Ytstridsfartg och Disruptiva Teknologier Tankar och målbild för Nytt Ytstridsfartyg (YSF 2030) beskrivs av FMV:s tekniska chef på marinområdet. Ledamoten Jan Ericsson Maritim Teknik
335 Visby- en hållbar grund för utveckling av nästa generation ytstridsfartyg De starka kopplingar som finns mellan Visbysystemet och nästa generations ytstridsfartyg beskrivs av konteramiral Odd Werin, FMV:s chef för Marinmateriel. Ledamoten Odd Werin Maritim Teknik
361 Human impact exposure onboard high-speed boats; what is dangerous? - An international multi-agency study Artikeln beskriver den fysiska belastningen på människokroppen av verksamhet i snabbgående båtar och mindre fartyg, samt vad som kan och bör göras för att hantera problemet med detta. Doktor Johan Ullman Personal, utbildning och marinmedicin
373 Ubåtskonstruktion Författaren jämför utvecklingstiden för ubåtssystemet A26 med när slagskeppen utvecklades för drygt 100 år sedan och ifrågasätter den långa utvecklings- och byggnadstiden för A26. Ledamoten Jarl Ellsén Maritim Teknik
376 Respons på Jarl Ellsén artikelom A26 Projektledaren för ubåtsprojektet A26 vid FMV, Fredrik Hellström, ger en omedelbar respons på Jarl Ellséns artikel om utvecklings- och byggnadstid för A26. Ledamoten Fredrik Hellström Maritim Teknik
379 Svensk mineringsförmåga måste prioriteras! Argumenterande artikel kring behovet att öka den svenska marinens satsning på mineringsförmåga. Fänrik Jacob Viper Strategi, operationer och taktik
383 HMS Sheffield: Något nytt under solen? Artikel som analyserar den argentinska sänkningen av den brittiska luftförsvarsjagaren HMS Sheffield under Falklandskriget. Analysen sker i skenet av att i stort sett all sekretess under 2017 hävts kring Royal Navys interna utredning om händelsen. Kapten Johan Ebeling Strategi, operationer och taktik
393 News from the seas of China Händelseutveckling i farvatten kring Kina från mars till september. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
397 Bokanmälan Jeanette Anderssons avhandling "Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement" anmäls och beskrivs. Ledamoten Mattias Widlund Sjöfart m.m.
400 Book reviews Bokanmälningar av böckerna "How the First World War was won" av Julian Thompson och "Oceans Ventured - Winning the Cold War at Sea" av John Lehman. Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »