N:r 4 / 2020

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets fjärde nummer 2020 fortsätter argumentationen för en stärkt marin. Numret innehåller även två artiklar om kärnvapenstrategier ur ett ryskt och franskt perspektiv.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
317 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm BO Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
321 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
322 Redaktörens spalt Numret av TiS presenteras. Lars Wedin, TiS Redaktör Strategi, operationer och taktik
325 Inträdesanförande Anförandet, som är Andreas Nilssons, skriftliga version av hans inträdesanförande i KÖMS beskriver grundandet av vårt bibliotek, hur det utvecklats genom åren och hur det nu används i forskningssyfte. Han lämnar också tydliga råd och rekommendationer över hur biblioteket bör utvecklas inför framtiden. Ledamoten Andreas Nilsson Litteratur m.m.
341 The Role of Task Groups in Baltic Security I artikeln beskriver och argumenterar författaren kring hur marina stridsgrupper opererar i Europeiska farvatten och vilka säkerhetspolitiska effekter detta ger. Han pekar vidare på vilken roll de kan spela, och även redan spelar, inom ramen för säkerheten i Östersjöområdet. I detta hänseende lyfter Lee Willet särskilt fram den svensk-finska stridsgruppen SFNTG (Swedish-Finnish-Naval-Task Group). Ledamoten Lee Willet Strategi, operationer och taktik
347 Hamnen- inte bara en lastplats Artikeln beskriver utvecklingen av hamnverksamheten i Sverige. Den fokuserar på den stora betydelse hamnarna har för export och import och därmed också för försörjningen av varor till Sverige samt några av de utmaningar som finns för att hamnarna ska hålla jämna steg med utvecklingen av såväl fartyg som infrastruktur. Ledamoten Sten Göthberg Sjöfart m.m.
351 Svenska hamnar och svensk hamnverksamhet och dess betydelse för totalförsvaret Artikeln inleds med en redovisning av vilka viktigare hamntyper som finns i Sverige och vilken kapacitet och nyttjandegrad dessa har. Den fortsätter med att, kopplat till det intresse som Kina visat för europeiska hamnar (t.ex. hamnen i Lysekil som svenskt exempel) och de strategiska kinesiska intressen som ligger bakom detta intresse. Artikeln argumenterar för att Sverige tillsammans med övriga europeiska länder behöver utveckla en strategi för att skydda våra intressen i skenet av den kinesiska expansionen. Seniorrådgivare Jörgen Holmlund och terrorforskare Hans Brun Sjöfart m.m.
359 Försörjningsförmåga i kris och krig Artikeln beskriver de senaste årens utveckling av krav och förmågor i kris och krig vad avser försörjningsförmågan av Sverige med gods och förnödenheter. Artikeln exemplifierar även detta med de inledande erfarenheter som erhållits utgående från Coronakrisen. Författaren argumenterar för att det krävs ytterligare koordinerade åtgärder från berörda aktörer inför framtiden. Major (RO) Freddy Jönsson Hanberg Sjöfart m.m.
371 Marinen har försvunnit från media! Artikeln argumenterar för att Marinen måste öka sina ansträngningar för att nå ut i media. Ledamoten Jarl Ellsén Debatt
Marinen – Ingen lyssnar? Artikeln argumenterar för ett antal åtgärder som krävs för att öka marinens genomslag genomslaget, bland annat tas upp ett ökad fokus på gråzonsproblematik, förmåga till strid i luften, på och under ytan, marinens roll i sjöfartsskyddet och en utökad dialog och samtal med de "inte redan frälsta" politikerna och övriga beslutsfattare.
Ledamoten Frank Rosenius Debatt
377 Kustförsvar som sjöfartsskydd Artikeln framlägger argument för att det bästa sättet för marinen att klara såväl sjöfartsskydd som kustförsvarsoperatiuoner är att satsa på kvalificerade enheter som kan utgöra ett påtagligt hot för fientliga fartyg och andra system då sådana enheter också har förmågan att skapa kontroll till sjöss som kan försvåra och förhindra en angripare att nyttja havet ostört för sina syften Ledamoten Peter Thomsson Strategi, operationer och taktik
389 Sjöminering på 2020-talet: Bortprioriterat men betydelsefullt för Sveriges försvar? Författaren argumenterar för anskaffning av ett antal fartyg dedikerade för minutläggning som skulle möjliggöra för de mer kvalificerade stridsfartygen att kunna koncentrera sin tid på de mer komplexa uppgifterna. De föreslagna minutläggningsfartygen kan med ett sådant synsätt vara såväl ett enkelt som relativt billigt sätt att hantera minutläggningsproblematiken. Fänrik Johan Olsson Strategi, operationer och taktik
390 Logistik i varje vik – framtidens logistikförsörjning av amfibiestridskrafterna Författaren argumenterar för ett ökat användande av autonoma system med ett stort mått av artificiell intelligens (AI) som en bärande del av ett framtida logistikförsörjningskoncept för amfibiestridskrafterna. Fänrik Erik Watsfeldt Maritim Teknik
397 Den ryska kärnvapenstrategins utveckling Artikel beskriver bakgrunden inför nästa års "New START-förhandlingar" och bygger även på författarens studie om Sovjetunionens krigsplanläggning under det kalla kriget, där en extensiv kärnvapenanvändning var en central del, även vad avser operationer mot Sverige. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
407 Den franska kärnvapenavskräckningen Artikeln beskriver den franska kärnvapendoktrinen som präglas av kontinuitet och vars grundläggande principer varit orubbade sedan 1945, dvs redan innan Frankrike skaffade sig egna kärnvapen: Försvaret av vitala intressen baseras på en nukleär styrka vars storlek avgörs av principen om tillräcklighet. Avskräckningen utgör toppen på försvarsorganisationen, samtidigt som dess medel utvecklas i takt med utvecklingen av teknologin och geopolitiken. Idag upprätthålls avskräckningen genom fyra kärnvapenbestyckade atomubåtar,två divisioner Rafale ur flygvapnet samt kärnvapenbestyckat flyg baserat på hangarfartyget Charles de Gaulle. Philippe Wodka-Gallien Strategi, operationer och taktik
415 Kungliga Örlogsmannasällskapet – vad skall vi med det till? Författaren, som är hedersledamot i KÖMS, ställer den retoriska frågan vilket syfte KÖMS fyller idag. Han ger även ett klart och tydligt svar på sin frågeställning. Ledamoten Lars G Persson Debatt
420 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
426 Book Reviews Bokrecensioner av nyutkommen marinlitteratur. Ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »