N:r 4 / 2022

Ladda ned »

Fjärde utgåvan av TiS 2022 med en rad artiklar om NATO och hur ett svenskt NATO-medlemskap kan och bör påverka utformningen av marinen.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
369 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Anders Johnson, KÖMS sekreterare Protokoll
374 Ordföranden har ordet Aktuell information från KÖMS ordförande. Anders Grenstad, KÖMS ordförande Ledare
376 Redaktörens spalt Det aktuella numret med innehåll presenteras. Bo Rask, TiS redaktör Litteratur m.m.
379 Kungl. Örlogsmannasällskapet högtidlighåller firandet av Marinen 500 år KÖMS del av firandet av Marinen 500 år i Karlskrona beskrivs. Ledamoten Per-Anders Emilson Historia
381 Svenska marinen in NATO: Opportunities and Challenges Artikeln, som är den skriftliga versionen av Sebastian Bruns inträdesanförande i KÖMS beskriver de möjligheter och utmaningar som väntar den svenska marinen vid ett svenskt NATO-medlemskap. Bruns lyfter särskilt fram fyra komponenter i den svenska marinen med hög potential att stärka alliansens förmågor; visbykorvetterna, amfibiesystemets offensiva delar, ubåtsvapnet samt det kommande signalspaningsfartyget Artemis. Ledamoten Sebastian Bruns Strategi, operationer och taktik
390 “The New Normal” Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Friis inträdesanförande i KÖMS beskriver den nya säkerhetssituation som nu råder i Europa. Han menar i sin artikel att den strategiska militära dynamiken på NATO:s norra flank kommer att ändras radikalt när Sverige och Finland blir medlemmar i alliansen. Friis pekar också på det klara nordiska perspektiv som kommer att bli följden och att det nordiska samarbetet inom NATO kommer att vara mycket viktigt. Ledamoten Anders Friis Strategi, operationer och taktik
398 The future Royal Swedish Navy and NATO Författaren beskriver och argumenterar över hur de krav och uppgifter som åligger Sverige och den svenska marinen kommer att påverkas av ett kommande medlemskap i alliansen. Han exemplifierar detta bland annat genom globala uppgifter inom sjöfartsskydd och deltagande i NATO:s stående marina förband samt de krav det ställer på kommande nyanskaffningar av farytyg. Ledamoten Peter Hore Strategi, operationer och taktik
403 Svensk marin strategi i en ny säkerhetspolitisk tid Christer Hägg argumenterar i denna artikel för att det paradigmskifte som ett svenskt NATO-medlemskap innebär också innebär att den svenska marina strategin behöver förnyas. Kraven ´som ställs i NATO-stadgans artiklar 3 och 5 kräver andra och högre förmågor än vad vi historiskt haft då Sverige traditionellt tillämpat principerna om "Fleet-in-being". Tillsammans med flygvapnet bör de förutsättningar som krävs för att skapa "sea control" i det egentliga Östersjön nu i stället kunna skapas. Ledamoten Christer Hägg Strategi, operationer och taktik
409 Vi är Nato! Jens Nykvist, som är Sveriges militäre representant till NATO och EU beskriver hur arbetet med anslutningsprocessen till NATO genomförts sedan ansökan sändes in i somras. Ledamoten Jens Nykvist Strategi, operationer och taktik
418 Några synpunkter rörande operationsområden, m.m. som medlemsnation i NATO Författaren reflekterar över de seminarier som hållits av vetenskapsgren I inom KÖMS kopplat till NATO-frågan samt drar ett antal slutsatser över vad detta innebär för svenskt vidkommande. Hedersledamoten Göran Wallén Strategi, operationer och taktik
423 Hybridkrig på havsbotten I skenet av sprängningarna av Nordstream I och II ger författaren en genomgång av den infrastruktur som återfinns på havsbottnen. Olje- och gasledningar, kraftkablar samt komunikationskablar/fiber är vital infrastruktur för flertalet länder. Anfall mot, eller försvar av, denna infrastruktur går under benämningen "seabed warfare" och ökar successivt i vikt. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
431 Vill Du att Sverige skall stanna? Öppet brev till Försvarsministern och Försvarsberedningens riksdagsledamöter som argumenterar för en stärkning av de marina och maritima förmågorna. Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik
434 Ett genmäle till genmälet om marin information Ett inlägg i debatten om marin information som återfinns i TiS Nr 3 2022. Ledamoten Jarl Ellsén Strategi, operationer och taktik
437 Den Svenske flåde 500 år Den danske örlogshistorikern H-C Bjerg rekapitulerar kort läget i Sverige och Danmark vid 1520-talets början då de bägge ländernas flottor såg dagens ljus. Han lämnar också ett antal kommentarer till de böcker som utkommit med anledning av den svenska flottans 500-årsjubileum. Ledamoten Hans-Christian Bjerg Historia
443 Taiwan-Ukraine: what parallels between China’s and Russia’s maritime strategies? Likheter och skillnader mellan de maritima strategierna hos Kina och Ryssland beskrivs och diskuteras. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
447 Marinen värderad på ett lätt och korrekt sätt går det? Författaren lämnar ett förslag på hur det skulle kunna vara möjligt att skapa ett nyckeltal över den svenska marinens effektivitet utgående från stridsförmåga och satsade ekonomiska medel. Mariningenjör (kapten) Nils Sjöholm Maritim Teknik
452 From the Crimean War to the Russian Revolution and its Aftermath Författaren beskriver svensk utveckling av fartyg från mitten av 1800-talet tom tiden för det Första världskriget. Vidare beskrivs den plan/eller option som den brittiska amiralen Jackie Fischer utarbetade för att bryta dödläget i skyttegravarna på kontinenten genom att landstiga med en större styrka i Östersjön för att slå direkt ner mot Berlin, en plan som aldrig kom att genomföras. Ledamoten Michael Ellis Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »