N:r 2 / 2014

Ladda ned »

Årets andra utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med artiklar kring Försvarsberedningen, maritim säkerhet mm. Som en sommargåva återges hela numret direkt på nätet för att kunna avnjutas i hängmattan med lämplig läsplatta. Ladda ner genom att klicka på omslagsbilden eller på knappen till höger. För att prenumerera på resterande del av årets utgivning av TiS, sätt in 150 kronor på plusgirokonto 125 17-9 senast den 15/8 så kommer TiS nr 3 att landa in i brevlådan i början av september.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
97 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträden mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
101 Fabian och Eva Tamms stipendium Anvisningar för sökanden av stipendiet. TiS Redaktion Diverse
102 Nytt debattnummer av Tidskrift i Sjöväsendet Inbjudan till skribenter av kommande debattnummer (n:r 4 2014). TiS Redaktion Debatt
103 Redaktörens spalt Ledare samt presentation av numret. Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
105 Comprehensive Maritime Strategy in the European Union. Are we willing to pay the price? EU:s maritima strategiarbete beskrivs av hedersledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet, flottiljamiral Michiel Hijmans, Nederländska flottan. Artikeln är den skriftliga versionen av hans inträdesanförande. Hedersledamoten Michiel Hijmans Strategi, operationer och taktik
112 Ubåten i framtidens försvar - framgångssaga eller bara fortsatt morrhårsplanering. Argumenterande artikel kring fortsatta behov av beslut och åtgärder för att säkra det framtida ubåtsvapnet i den svenska marinen. Ledamoten Bo Rask, KÖMS Sekreterare Strategi, operationer och taktik
119 Mellan Skylla och Karybdis - Marinen i försvarsberedningens slutrapport 2014 Referat och reflektioner från det av Kungl. Örlogsmannasällskapets arrangerade seminariet på Kungl. Myntkabinettet den 10 juni. Seminariet arrangerades av Vetenskapsgrenarna I (strategi, operationer och taktik) och III (maritim teknik). Ledamoten Patrik Selling Strategi, operationer och taktik
125 Barents hav - rysk och norsk strategi och marina styrkeförhållanden Artikeln utgörs av en för TiS gjord anpassning av Helena Anderssons uppsats som skrevs inom officersprogrammet år 2013. Uppsatsen belönades av KÖMS med ett stipendium ur Marinlitteraturens fond. Fänrik Helena Andersson Strategi, operationer och taktik
137 Krim - förtrollad kust Kulturell artikel som beskriver Krim. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Diverse
145 Åland 1940 - demilitarisering under sovjetisk kontroll, del 1: Den diplomatiska linjen Den första av två delar av den korresponderande ledamoten Kenneth Gustavssons inträdesanförande som detaljrikt beskriver demilitariseringen av Åland och turerna mellan de fiska och sovjetiska regeringarna i frågan. Korresponderande Ledamoten Kenneth Gustavsson Strategi, operationer och taktik
160 Allmän sjökrigshistoria 1965-2000, kapitel VII, Avslutande punkter Kapitel VII ur den kommande boken "Allmän Sjökrigshistoria 1965-2000" presenteras av ledamoten Magnus Haglund som även bjuder in till kommentarer av kapitlet. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
165 WORLD MARITIME UNIVERSITY WMU i Malmö beskrivs av teknologie doktor Thore Hagman som är gästprofessor vid universitetet och även verksam inom SSRS. Teknologie doktor Thore Hagman Sjöfart m.m.
169 VENEDIG, den glömda sjömakten Beskrivning av sjömakten Venedig. Mariningenjör Henrik Stephensson-Möller Strategi, operationer och taktik
179 Sjöfartsskyddets civilrättsliga implikationer Den tredje och avslutande artikeln i serien kring sjöfartsskydd ur juridiska perspektiv av Mattias Widlund. Jur. kand. Mattias Widlund Sjöfart m.m.
187 Bokanmälan Boken "Small Navies. Strategy and policy for small navies in war and Peace" som har medförfattaren Niklas Granholm, ledamot av KÖMS, presenteras. Ledamoten Niklas Granholm Litteratur m.m.
190 Landkänning: Cabo San Lucas Kaliforniska halvöns sydspets beskrivs kort ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »