n:r 5 / 2011

Ladda ned »

2011 års sista nummer av Tidskrift i Sjöväsendet med bl.a. tal från högtidssammanträdet i Karlskrona

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
311 Kungl. Örlogsmannasällskaptes ansvar mot Marinen I artikeln, som är den skriftliga versionen av Carl-Johan Hagmans högtidsanförande vid Kungl. Örlogsmannasällskaptes 240:e högtidssammanträde, pekar författaren på det speciella ansvar som akademien har när det gäller att påverka utvecklingen av Marinen för att den skall kunna möta ges en ökad operativ effekt och därigenom kunna möta dagens reella utmaningar såsom pirathotet mot sjöfarvatten och skyddet av våra egna farvatten i såväl låga som höga konfliktnivåer. Ledamoten Carl-Johan Hagman strategi
335 Att tala och att agera Artikeln utgörs av ordförandens tal vid nedläggandet av ämbetet vid akademiens 240:e hög-tidssammanträde och beskriver ett antal åtgärder som genomförts i Sverige för att öka förmågan till maritim samordning. Vidare föreslår författaren fortsatta åtgärder som krävs för att kunna öka den reella förmågan inom området framgent. KÖMS Ordförande, Ledamoten Thomas Engevall strategi
341 Året som gått Artikeln beskriver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under dess 240:e verksamhetsår. KÖMS sekreterare, Ledamoten Bo Rask strategi
346 Passageraren – en viktig del av sjöfarten. I artikeln, som är den skriftliga versionen av Claes Berglunds inträdesanförande, redogör inledningsvis översiktligt för sjöfartens syften (godstransporter, passagerartransporter, utvinning av naturresurser samt stödjande verksamheter såsom försvar, forskning etc.). Författaren koncentrerar därefter sin artikel på att beskriva hur passagerartrafiken utvecklats över åren samt beskriver utmaningar, möjligheter och trender för dagens och morgondagens passagerartrafik. Ledamoten Claes Berglund strategi
351 Marin taktikutveckling, internationell metod – nationellt fokus. I artikeln, som är den skriftliga versionen av Fredrik Hanssons inträdesanförande beskrivs hur författaren uppfattar de strukturella förutsättningarna för att bedriva en marin taktikutveckling, detta eftersom det påverkar hur vi bör förhålla oss till dagens läge. Vidare ger författaren sin bild av var marinen står idag både vad avser taktikutveckling och förhållandet mellan internationell verksamhet och nationellt fokus samt vilka storheter som påverkar oss. Avslutningsvis beskrivs vilka utmaningar som författaren anser dimensionerande, med avseende på taktikutveckling, och förslag på vilka åtgärder som bör vidtas för att möta utmaningarna. Ledamoten Fredrik Hansson strategi
361 Svensk ubåtsräddningsförmåga – en utmaning I artikeln beskriver författaren, de åtgärder han anser krävs för att den svenska marinen skall kunna utveckla en fullgod medicinsk förmåga, såväl materiellt men kanske främst personellt, inom ramen för ubåtsräddningskedjan. Läkare Magnus Blimark humanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
367 ZERO, en vision om emissionsfri sjöfart. Författarna, som bägge verkar inom Walleniuskoncernen redogör för de konsekvenser som sinande oljetillgångar, stigande bränslepriser och allt hårdare krav på fartygs emissioner till både luft och vatten innebär för världshandelsflottan generellt och i högsta grad även för svenska rederier. I artikeln redogörs för hur Walleniusrederierna avser möta dessa krav. Den aktuella visionen och den konkreta handlingsplan som utarbetats presenteras såväl till inne-håll som till tekniska lösningar. Ledamöterna Carl Fagergren och Jan Berglöw strategi
377 Svensk strategi efter Afghanistan. Vad skulle Corbett säga? Författaren använder det faktum att det är etthundra år sedan som Sir Julian Corbett gav ut sitt verk ”Some Principles of Maritime Strategy” som fond för att diskutera vilka uppgifter det svenska försvaret bör engageras inom (nationellt och internationellt) i skenet av att insatsen i Afghanistan kommer att avvecklas inom loppet av några år. Ledamoten Magnus Haglund strategi
383 “Politiska viljan” vs. Materielutvecklingen - tavelträff Artikeln utgör årsberättelse inom Vetenskapsgrenen III, Vapenteknik – vapen och sensorer beskriver den marina materielutvecklingen inom vetenskapsgrenens delområden samt de politiska beslut och inriktningar som ligger till grund för den. Ledamoten Bo Berg vapenteknik
392 Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM (1A) - debattinlägg Debattartikeln, som tar sin utgångspunkt i Anders Enströms inträdesanförande i TiS 3/2011, argumenterar för hur den fortsatta utvecklingen av reglementen och andra styrande och rådgivande publikationer bör gå till. Ledamoten Göran R. Wallén strategi