n:r 5 / 2012

Ladda ned »

2012 års sista nummer av Tidskift i Sjöväsendet med bl.a. tal från högtidssammanträdet i Göteborg

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
395 Högtidsanförande Artikeln utgörs av Michael Zells högtidsanförande från sammanträdet i Göteborg den 15 november. I artikeln beskriver Zell, som är reservofficer och som varit vice VD för Handelsbanken under en lång rad av år, senast för bankens verksamhet i Kina, den starka utveckling av området som äger rum och hur det påverkar sjötransporterna på världshaven. Han gör också en jämförelse mellan det som han beskriver som en banks huvuduppgift, nämligen att skapa förtroende, med situationen i och kring dagens svenska försvarsmakt. Ledamoten Michael Zell strategi
401 Välbesökt seminarium i samband med Kungl. Örlogsmannasällskapets högtid 2012 Artikeln utgör en sammanfattning av seminariet "Fri och säker sjöfart - en förutsättning för global handel, välstånd och utveckling" som ägde rum i Göteborg den 15 november 2012. Ledamoten Sten Göthberg strategi
403 Inledningstal till seminariet "Fri och säker sjöfart - en förutsättning för global handel, välstånd och utveckling" Landshövding Lars Bäckströms inspirerande inledningstal till seminariet återges i artikeln. I artikeln ges en snabb exposé över en rad av de initiativ och verksamheter som tagits och pågår i Västsveriges med koppling till seminariets tema. Landshövding Lars Bäckström strategi
407 Sverige beshöver en marin- och sjöfartsminister Artikeln utgörs av KÖMS ordförandes anförande vid högtidssammanträdet i Göteborg. I artikeln argumenteras för att det krävs en handfast, enhetlig och tydlig styrning från högsta politiska nivå för att nödvändig samordning av alla Sveriges marina och maritima resurser skall komma till stånd. KÖMS Ordförande, LedamotenThomas Engevall strategi
413 Året som gått Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares årsberättelse över akademiens verksamhet under det 241:a verksamhetsåret KÖMS sekreterare, Ledamoten Bo Rask diverse
419 Facing realities - in seach of a more European mindset! Artikeln utgörs av ett av general Håkan Syréns avslutande tal i hans roll som ordförande i EU:s militärkommitté. Håkan Syrén argumenterar i talet för det stora behovet av en ökad europeisk samordning i handling, snarare än bara i ord, inom hela det försvars- och säkerhetspolitiska området. Ledamoten Håkan Syrén strategi
425 Europas flottor - en lägesrapport från EU:s horisont Artikeln presenterar den analys som genomförts inom EDA (European Defence Agency) kring tillståndet hos nationernas inom EU:s flottor och för vad som framkommit när det gäller att se om den planerade utvecklingen stämmer överens med de behov som kan ses på medellång och lång sikt. Ledamoten Christian T. Madsen strategi
433 Deception in the Littorals Artikeln, som är skriven av professor Milan Vego vid US Naval War College behandlar utförligt vikten av vilseledning vid sjökrigföring i kustområden. Ledamoten Milan Vego strategi
445 Modernizaion of the Chinese Naval Fleet in the First Decade of the XXI Century I artikeln beskriver den ryske forskaren/sjöingenjören Yury V. Vedernikov den pågående upprustningen av den kinesiska flottan. Sjöingenjör/forskare Yury V. Vedernikov strategi
453 Världssjöfartens dag - 100 år efter Titanic Ett referat från 2012 års upplaga av Världssjöfartens dag Ledamoten Sten Göthberg diverse
455 Radikala alternativ behövs Debattartikel kring utvecklingen av marinen Ledamoten Johan Fischerström debatt
457 Kommentar till ledamoten Göran Frisks artikel i TiS 2012:4 Kommentar till STB Ledamoten Göran R. Wallén diverse
459 Bokanmälan Bokanmälan av böckerna "Swedish Naval Administration, 1521-1721: Resource flows and Organisational Capabilities" av Jan Glete samt "The Jeune École: Startegy of the weak" av Arne Röksund. Ledamoten Per Edling diverse
465 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 242:a verksamhetsårets början Nyinvalda och bortgågna ledamöter samt "rulla". - diverse
477 Innehållsförteckning TiS 2012 Artiklarna i TiS 2012 - diverse