n:r 5 / 2012

Ladda ned »

2012 års sista nummer av Tidskift i Sjöväsendet med bl.a. tal från högtidssammanträdet i Göteborg

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
395HögtidsanförandeArtikeln utgörs av Michael Zells högtidsanförande från sammanträdet i Göteborg den 15 november. I artikeln beskriver Zell, som är reservofficer och som varit vice VD för Handelsbanken under en lång rad av år, senast för bankens verksamhet i Kina, den starka utveckling av området som äger rum och hur det påverkar sjötransporterna på världshaven. Han gör också en jämförelse mellan det som han beskriver som en banks huvuduppgift, nämligen att skapa förtroende, med situationen i och kring dagens svenska försvarsmakt.Ledamoten Michael Zellstrategi
401Välbesökt seminarium i samband med Kungl. Örlogsmannasällskapets högtid 2012Artikeln utgör en sammanfattning av seminariet "Fri och säker sjöfart - en förutsättning för global handel, välstånd och utveckling" som ägde rum i Göteborg den 15 november 2012.Ledamoten Sten Göthbergstrategi
403Inledningstal till seminariet "Fri och säker sjöfart - en förutsättning för global handel, välstånd och utveckling"Landshövding Lars Bäckströms inspirerande inledningstal till seminariet återges i artikeln. I artikeln ges en snabb exposé över en rad av de initiativ och verksamheter som tagits och pågår i Västsveriges med koppling till seminariets tema.Landshövding Lars Bäckströmstrategi
407Sverige beshöver en marin- och sjöfartsministerArtikeln utgörs av KÖMS ordförandes anförande vid högtidssammanträdet i Göteborg. I artikeln argumenteras för att det krävs en handfast, enhetlig och tydlig styrning från högsta politiska nivå för att nödvändig samordning av alla Sveriges marina och maritima resurser skall komma till stånd.KÖMS Ordförande, LedamotenThomas Engevallstrategi
413Året som gåttKungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares årsberättelse över akademiens verksamhet under det 241:a verksamhetsåretKÖMS sekreterare, Ledamoten Bo Raskdiverse
419Facing realities - in seach of a more European mindset!Artikeln utgörs av ett av general Håkan Syréns avslutande tal i hans roll som ordförande i EU:s militärkommitté. Håkan Syrén argumenterar i talet för det stora behovet av en ökad europeisk samordning i handling, snarare än bara i ord, inom hela det försvars- och säkerhetspolitiska området.Ledamoten Håkan Syrénstrategi
425Europas flottor - en lägesrapport från EU:s horisontArtikeln presenterar den analys som genomförts inom EDA (European Defence Agency) kring tillståndet hos nationernas inom EU:s flottor och för vad som framkommit när det gäller att se om den planerade utvecklingen stämmer överens med de behov som kan ses på medellång och lång sikt.Ledamoten Christian T. Madsenstrategi
433Deception in the LittoralsArtikeln, som är skriven av professor Milan Vego vid US Naval War College behandlar utförligt vikten av vilseledning vid sjökrigföring i kustområden.Ledamoten Milan Vegostrategi
445Modernizaion of the Chinese Naval Fleet in the First Decade of the XXI CenturyI artikeln beskriver den ryske forskaren/sjöingenjören Yury V. Vedernikov den pågående upprustningen av den kinesiska flottan.Sjöingenjör/forskare Yury V. Vedernikovstrategi
453Världssjöfartens dag - 100 år efter TitanicEtt referat från 2012 års upplaga av Världssjöfartens dagLedamoten Sten Göthbergdiverse
455Radikala alternativ behövsDebattartikel kring utvecklingen av marinenLedamoten Johan Fischerströmdebatt
457Kommentar till ledamoten Göran Frisks artikel i TiS 2012:4Kommentar till STBLedamoten Göran R. Walléndiverse
459BokanmälanBokanmälan av böckerna "Swedish Naval Administration, 1521-1721: Resource flows and Organisational Capabilities" av Jan Glete samt "The Jeune École: Startegy of the weak" av Arne Röksund.Ledamoten Per Edlingdiverse
465Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 242:a verksamhetsårets börjanNyinvalda och bortgågna ledamöter samt "rulla".-diverse
477Innehållsförteckning TiS 2012Artiklarna i TiS 2012-diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »