N:r 5 / 2013

Ladda ned »

Sista numret av TiS för år 2013 med tal från högtidssammanträdet, en genomlysning av en tyska marinen, en biografi över generalamiral Johan Puke, årsberättelse i VSG II kring sjukvård i ME 03, nya och bortgågna ledamöter, matrikel mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
385 Meddelande från KÖMS Protokoll mm
Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
391 Belöningar utdelade vid högtidssammanträdet Belönade och pristagare vid högtidssammanträdet 2013 presenteras.
TiS Redaktion Diverse
399 Redaktörens spalt Ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
401 Högtidsanförande Högtidsanförande hållet av ÖB, general Sverker Göranson, vid akademiens 242:a högtidssammanträde på Etnografiska museet i Stockholm.
General Sverker Göranson Strategi, operationer och taktik
405 Everybody is building ships and boats Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförandes, flottiljamiral Thomas Engevall, anförande hållet vid det 242:a högtidssammanträdet den 15 november 2013.
Thomas Engevall, KÖMS Ordförande Maritim Teknik
411 Året som gått Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares, kommendör Bo Rask, anförande hållet vid det 242:a högtidssammanträdet.
Bo Rask, KÖMS Sekreterare Strategi, operationer och taktik
417 Vad händer i den tyska marinen? Artikeln beskriver nuvarande läge samt pågående utveckling i den tyska marinen. Författaren har under åren 2011-2013 genomgått den tyska general-/amiralstabsofficerskursen vid Führungsakademie i Hamburg.
Kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
423 Johan Pukes tjänsteförteckning - en egenhändig karriärbeskrivning enligt tidens sed Biografi över generalamiralen Johan Pukes levnad och karriär.
Fil. mag. Erik Wallström Diverse
437 Den tredje marina sjukvårdsinsatsen i EU NAVFOR Atalanta (ME 03) - Sjukvård ombord HMS Carlskrona Artikeln utgör årsberättelse för 2013 i Vetenskapsgren 2; Personal, utbildning och marinmedicin.
Ledamoten Christer Svensén Personal, utbildning och marinmedicin
446 Landkänning: Cap de Formentor Kort artikel som beskriver Mallorcas nordspets ur ett sjöfararperspektiv
Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.
448 Suezkanalen 1869, 1975 och nu Artikel som beskriver Suezkanalen ur tre perspektiv, vid öppnandet 1869, vid återöppnandet 1975 och dagens läge
Jur. Dr. Rolf H. Lindholm Sjöfart m.m.
453 Bokanmälan Två böcker kring Julian Corbett presenteras, dels Jerker Widéns "Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought" samt Joseph Henrotins "Julian Corbett: Renouveler la stratégie maritime".
Ledamoten Per Edling Litteratur m.m.
457 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 243:e verksamhetsårets början Presentation av styrelse och funktionärer
TiS Redaktion Diverse
458 Nya ledamöer invalda 2013 Nya ledamöter presenteras
TiS Redaktion Diverse
460 Minnesteckningar för år 2013 Minnesteckningar över under verksamhetsåret bortgågna ledamöter.
x Minnesteckningar
472 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik
TiS Redaktion Diverse
477 Innehållsförteckning TiS 2013 Se rubrik
TiS Redaktion Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »