N:r 5 / 2014

Ladda ned »

Femte och sista numret av TiS från 2014 med tal från högtidssammanträdet, Louis Palanders reseberättelse från nordostpassagen med Vega m.m.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
379 Meddelande från KÖMS Protokoll mm Bo Rask, KÖMS Sekretetare Protokoll
383 Belöningar utdelade vid högtidssammanträdet Belönade vid 2014 års högtidssammanträde presenteras. TiS redaktion Diverse
391 Redaktörens spalt Ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
390 KÖMS sammanträdesplan 2015 Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
393 Högtidsanförande Jacob Wallenbergs högtidsanförande från det 243:e högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november 2014. Ledamoten Jacob Wallenberg Strategi, operationer och taktik
399 Inte längre än till Kiev än till Luleå Avgående ordförandens anförande vid nedläggningen av ämbetet på det 243:e högtidssammanträdet. Thomas Engevall, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
405 Tal vid upptagandet av ämbetet Tillträdande ordförandens anförande vid upptagandet av ämbetet på det 243:e högtidssammanträdet. Michael Zell, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
409 Året som gått Redovisning av Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under det gångna året. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
414 Anne Bonnys efterträdare - Några nedslag i nutida maritim säkerhet, del 2 Artikeln, som är i två delar (del 1 återfinns i TiS nr 4/2014) utgörs av ett av de forskningsresultat som ledamoten Christopher Werner genomförd i breda termer inom ramen "Maritime Security". Ledamoten Christopher Werner Strategi, operationer och taktik
431 N.O.-passagen förbi Sibiriens nordkust och genom Beringssundet utförd under Svenska ishafsexpeditionen åren 1878-1879 Fartygschefens Lous Palanders reseberättelse från Vegas resa genom Nordostpassagen. Löjtnant Louis Palander Sjöfart m.m.
455 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 244:e verksamhetsårets början Presentation av styrelse och funktionärer. TiS Redaktion Diverse
456 Nya ledamöter invalda 2014 Nya ledamöter presenteras. TiS Redaktion Diverse
458 Minnesteckningar för år 2014 Minnesteckningar över under verksamhetsåret bortgågna ledamöter. x Minnesteckningar
464 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik. TiS Redaktion Diverse
469 Innehållsförteckning för Tidskrift i Sjöväsendet 2014 Se rubrik. TiS Redaktion Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »