N:r 5 / 2015

Ladda ned »

Femte och sista utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet från 2015 med tal och pristagare från högtidssammanträdet. Vidare ges dagens kustbevakning en omfattande presentation, flyktingsituationen över Medelhavet beskrivs ur en såväl folkrättslig som befälhavarmässig synvinkel, dagens säkerhetspolitiska bild i Östersjön och i Arktis beskrivs mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
405 Meddelande från KÖMS Protokoll från sammanträden mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
410 Belöningar utdelade vid högtidssammanträdet Belönade vid 2015 års högtidssammanträde presenteras. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
416 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Anvisningar för 2016 års tävlingsskrifter. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
417 Ordföranden har ordet Ledare Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
418 Sammanträdesplan för KÖMS verksamhetsåret 2016 Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
421 Redaktörens spalt TiS nr 5 presenteras. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
423 Den finska marinens utveckling i ljuset av den nya situationen i Östersjöområdet Högtidstal av den finske marinchefen vid KÖMS 244:e högtidssammanträde. Hedersledamoten Kari Takanen Strategi, operationer och taktik
429 Anförande vid ämbetets nedläggande KÖMS ordförandes anförande vid akademiens 244:e högtidssammanträde. Michael Zell, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
433 Året som gått KÖMS 244:e verksamhetsår sammanfattas av akademiens sekreterare. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
439 Kustbevakningen - ett modernt instrument för säkerhet och miljöskydd till sjöss Kustbevakningen av idag presenteras av fyra av KÖMS ledamöter. Ledamöterna Leif H. Sjöström, Staffan R. Kvarnström, Thomas Fagö och Åke Dagnevik Strategi, operationer och taktik
452 Lissabonfördraget Artiklarna 42 och 43 ur Lissabonfördraget åteges, vilka är en del av avsnittet kring den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. - Strategi, operationer och taktik
455 Folkrätten och flyktingar till sjöss Artikeln beskriver vad folkrätten anger när det gäller flyktingar till sjöss med utgångspunkt i dagens situation på Medelhavet. Jur. kand. Martin Ratcovich Sjöfart m.m.
465 Befälhavarens ansvar för att rädda flyktigar i sjönöd I skenet av flyktingsituationen på Medelhavet beskrivs de skyldigheter som befälhavare på handelsfartyg har vad avser flyktingar som befinner sig i sjönöd. Professor em Hugo Tiberg och advokat Mattias Widlund Sjöfart m.m.
469 Arktis och Östersjöregionen: En försvars- och säkerhetspolitisk bild hösten 2015 Artikeln, vilken utgjorde en del av KÖMS seminarium i Göteborg i oktober 2015, beskriver utvecklingen i närmorådet ur ett marint perspektiv. Ledamoten Niklas Granholm Strategi, operationer och taktik
476 Begränsas marinens våldsanvändning enligt IKFN av rätten till liv enligt Europakonventionen? Artikeln, vilken är skriven av rådman Jens Lindborg, som tjänstgjort som "legal advisor" till svenska styrkechefer i såväl Afghanistan som på Indiska Oceanen, klarlägger vad som gäller i frågan kring våldsanvändning inom ramen för de villkor som anges i IKFN. Rådman Jens Lindborg Strategi, operationer och taktik
482 Hur försvara Sverige? Debattartikel som resonerar över hur morgondagens svenska försvar bör byggas upp för att svara mot aktuella säkerhetspolitiska uppgifter. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
487 Landkänning: Kap Elunabi Kap Elunabi med dess fyr, som är belägen på Taiwans sydspets beskrivs i en "landkänning". Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.
491 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 245:e verksmahetsårets början Befattningshavare inom KÖMS anges. - Diverse
492 Nya ledamöter invalda 2015 Nya ledamöter inom KÖMS presenteras med namn och bild. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
494 Minnesteckningar för år 2014-2015 Minnesteckningar för ledamöter ur KÖMS som gått bort under det senaste verksamhetsåret. - Minnesteckningar
505 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik. - Diverse
510 Innehållsförteckning TiS 2015 Register över 2015 års artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »