N:r 5 / 2016

Ladda ned »

Femte och sista utgåvan av TiS under 2016.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
385 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Mötesprotokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
388 Belöningar utdelade vid Högtidssammanträdet Medaljörer samt de som erhållit hedersomnämnanden och stipendier vid 2016 års högtidssammanträde presenteras. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
394 Ordföranden har ordet Ledare Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
401 Högtidsanförande Statssekreterare Jan Salestrands högtidsanförande från Kungl. Örlogsmannasällskapets 245:e högtidssammanträde i Göteborg. Statssekreterare Jan Salestrand Strategi, operationer och taktik
407 Anförande vid ämbetets nedläggande Kung. Örlogsmannasällskapets ordförande högtidsanförande som tar sin utgångspunkt i behovet av en höjning av försvarsanslaget till en nivå av 2 % av BNP och en samtidig satsning på att påbörja utvecklingen av nästa generations ytstridsfartyg. Michael Zell, KÖMS Ordförande Debatt
411 Året som gått KÖMS sekreterare, Bo Rask, sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom Kungl. Örlogsmannasällskapet under det gångna året. Verksamhetsberättelsen lästes upp på det 245:e högtidssammanträdet. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
417 Finansiell stabilitet - även för Marinen Artikeln, som är den skriftliga versionen av Erik Thedéens inträdesanförande, ger en beskrivning av det ekonomiska styrsystemet i Sverige med fokus på bankernas situation. Erik Thedéen, som är generaldirektör för Finansinspektionen och reservofficer i flottan drar därefter ett antal paralleller och slutsatser mellan detta system, som i stor omfattning bygger på förtroende, och hur försvarsmakten styrs och uppfattas. Han lämnar också konkreta förslag på hur styrning och samverkan mellan det politiska systemet och försvarsmakten ska kunna utvecklas. Ledamoten Erik Thedéen Strategi, operationer och taktik
429 Kraven på marinen ökar - Logistiken måste utvecklas Artikeln, som är den skriftliga versionen av Johan Igerts inträdesanförande, beskriver de krav och förutsättningar som råder inom det marina logistikområdet. Han beskriver det logistikkoncept som bedöms möta dessa krav samt argumenterar för vilken verksamhet som bör äga rum inom olika utvecklingsområden för att kunna få full effekt av det utvecklade konceptet Ledamoten Johan Igert Maritim Teknik
441 Kampkraft og bærekraft- konsekvenser av Stortingets vedtak om den nye langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på det maritime domenet Ledamoten Tor Egil Walter presenterar den norska marina/maritima utvecklingen utgående från den proposition som den norska regeringen lagt på Stortingets bord. Korresponderande ledamoten Tor Egil Walter Strategi, operationer och taktik
451 Understen - en viktig vaktpost även under det kalla kriget och tiden därefter Den bemannade fyrplatsen Understens roll och verksamhet under det kalla kriget och därefter beskrivs i skenet av etthundraårsjubiléet av den "nya fyren" som ägde rum under 2016. Ledamoten Staffan Kvarnström Sjöfart m.m.
446 Marinens gradbeteckningar Se rubrik KÖMS redaktion Diverse
467 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 246:e verksamhetsårets början Styrelse och funktionärer anges. - Diverse
468 Nya ledamöter invalda 2016 De ledamöter som invalts under 2016 presenteras med namn, nuvarande befattning samt foto. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
470 Minnesteckningar för år 2015-2016 Minnesteckningar för under verksamhetsåret bortgångna ledamöter. - Minnesteckningar
484 Matrikel för Kungl. Örlogsmanasällskapet Se rubrik. - Diverse
488 Innehållsförteckning för TiS 2016 Se rubrik. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
492 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Regler för 2017 års tävlingsskrifter anges. - Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »