N:r 5 / 2018

Ladda ned »

2018 år sista utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med material från KÖMS 247:e högtidssammanträde, gråzonzdiskussioner av Robert Dalsjö, en artikel av kommendör Edmund B. Hernandez, USN, chef för avdelningen för Joint Military Operations vid US Naval War College, kring Kinas marina ambitioner mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
403 Meddelanden från Kungl. Örllgsmannasällskapet Protokoll från sammanträden mm. Bo Rask, KÖMS sekreterare Protokoll
408 Ordföranden har ordet KÖMS nyvalde ordförande, konteramiral Anders Grenstad, tydliggör relevansen av "En Marin För Sverige" samt uppmanar alla ledamöter samt läsare av TiS att sprida budskapet vidare så mycket som möjligt. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
410 Redaktörens spalt Under rubriken "Kontinuitet och förändring" presenteras 2018 års sista utgåva av TiS. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
412 Sammanträdesplan för KÖMS verksamhetsåret 2019 Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
415 Belöningar utdelade vid det 247:e högtidssammanträdet Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
425 Svensk försvarspolitik i oroliga tider Högtidsanförande hållet vid KÖMS 247:e högtidssammanträde i Karlskrona. Ledamoten Göran Arrius Strategi, operationer och taktik
429 Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetet KÖMS avgående ordförande Michael Zell anförande vid det 247:e högtidssammanträdet. Michel Zell, KÖMS Ordförande Strategi, operationer och taktik
433 Året som gått KÖMS Sekreterare sammanfattar verksamheten under akademiens 247:e verksamhetsår. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
439 Verksamheten i stort under 2017 inom Vetenskapsgren IV Artikeln utgör årsberättelse för 2017 inom akademiens Vetenskapsgren IV, (Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet) och berör bl.a. utvecklingen av den svenska handelsflottan. Ledamoten Sten Göthberg Sjöfart m.m.
443 Underrättelser, ledning och verkan i gråzonen Författaren som är forskningsledare vid FOI och major i marinens reserv beskriver vad som krävs för att kunna uppträda framgångsrikt till sjöss i gråzonen mellan fred-kris och krig. Ledamoten Robert Dalsjö Strategi, operationer och taktik
451 SAMKA 88 - en lite annorlunda verksamhet Artikeln beskriver övningen SAMKA-88 som syftade till att öva de åtgärder som skulle blivit konsekvensen av att en främmande (mini)ubåt tvingats upp till ytan under sent 80- respektive tidigt 90-tal. Ledamoten Göran Boijsen Strategi, operationer och taktik
457 Chinese Hegemony in the South China Sea Artikel beskriver pågående kinesisk marin upprustning och Kinas expansion av sina nationella intressen i Sydkinesiska sjön. Vidare lämnas förslag på vad som bör göras för att motverka denna utveckling. Kommendör Edmund B. Hernandez, USN Strategi, operationer och taktik
465 News from the seas of China Se rubrik Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
467 Slutlig kommentar till artikeln om Ubåtskonstruktion i TiS Nr 4/2018 Se rubrik Ledamoten Jarl Ellsén Maritim Teknik
469 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 248:e verksamhetsårets början Styrelse med funktionärer anges. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
470 Nya ledamöter invalda 2018 Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
472 Minnesteckningar för år 2017-2018 Minnesteckningar över bortgångna ledamöter. Se respektive minnesteckning Minnesteckningar
486 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
491 Innehållsförteckning TiS 2018 Se rubrik Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
494 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Inbjudan att inlämna tävlingsskrifter för 2019 Bo rask, KÖMS Sekreterare Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »