N:r 5 / 2019

Ladda ned »

Femte utgåvan av TiS för 2019 med huvudtema amfibie men även med ett antal artiklar om cyber, ubåtsjakt och annan julläsning.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
329 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
333 Ordföranden har ordet Ledare för Nr 5. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
334 Redaktörens spalt Nummer 5 presenteras av TiS Redaktör. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
337 Drivkrafter bakom svensk ubåtsjaktförmåga – igår, idag och imorgon Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Hörnfeldts inträdesanförande i KÖMS, beskriver ubåtsjaktfunktionens utveckling och svängningar inom den svenska marinen. Ledamoten Anders Hörnfeldt Strategi, operationer och taktik
347 Amfibieförband – nödvändiga för svensk motståndskraft! Överste Patrik Gardesten, som är chef för 1.amfibiegerementet, beskriver amfibieförbandens styrkor och särart. (anm. Patrik Gardesten invaldes i KÖMS under 2019 och tog sitt inträde i akademien den 15 november, efter detta nummers utgivande) Överste Patrik Gardesten Strategi, operationer och taktik
351 Dagens amfibiebataljon, Victoriabataljonen, är verksam överallt Överstelöjtnant Patrik Berge, som är chef för krigsförbandet 2.amfibiebataljionen, "Victoriabataljonen", beskriver bataljonens förmågor och utveckling. Överstelöjtnant Patrik Berge Strategi, operationer och taktik
359 Framtidens amfibiebataljon Överstelöjtnant Fredrik Hesselman, som är chef för amfibieavdelningen vid Sjöstridsskolan beskriver pågående och kommande utveckling av amfibesystemet. Ledamoten Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
365 Stridsbåtsevolution Pågående utveckling av stridsbåtssystemet beskrivs kortfattat av mariningenjör Karl Blomberg Mariningenjör Karl Blomberg Maritim Teknik
369 On cyber and war Utvecklingen av cyberkrigsförmåga i en internationell kontext presenteras och diskuteras. Brigadgeneral Oliver Kempf Strategi, operationer och taktik
381 Cyber, informationskrig, logisk attack som marina förmågor! Diskussion och argumentation kring hur cyberförmåga kan och bör byggas upp för svenska marina stridskrafter utgående från doktriner mm. Örlogskapten (RO) Håkan Henning Strategi, operationer och taktik
391 Prediction Wayne P. Hughes var till sin bortgång senhösten 2019 en auktoritet inom marin operationsanalys. Han har utgivit boken "Fleet tactics and Naval Operations" vilken utgivits i ett flertal ugåvor. Artikeln behandlar de positiva effekter på beslutsfattande inom marin krigföring som kan erhållas genom kvalitativ analys. Captain USN. (Ret.), Wayne P. Hughes Strategi, operationer och taktik
403 Det oproportionerliga hotet Argumentation för att satsa på fler robotbärande enheter (både sjö- och luftmålsrobot), ökning av vår minlutäggningskapacitet samt att
återinföra landbaserade kustrobotbatterier.
Fänrik Alfred Bergström Strategi, operationer och taktik
406 Den otursförföljde William Bligh En kort essä om William Bligh, mest känd som kaptenen på HMS Bounty, och det enligt författaren oförtjänt dåliga rykte han fått i ett historiskt perspektiv. Förste intendent Thomas Roth Historia
409 Att söka sina rötter Argumentation för en förändring av dagens system för utbildning till sjöofficer. Ledamoten Magnus Haglund Personal, utbildning och marinmedicin
413 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Sjöfart m.m.
419 Book reviews Böckerna "The Extraordinary Life of Mike Cumberlege SOE" av Robin Knight, "Decision in the Atlantic: The Allies and the Longest Campaign of the Second World War" redaktörer Marcus Faulkner och Christopher M. Bell, "The Battle of Denmark Strait: A Critical Analysis of the Bismarck’s Singular Triumph" av Robert J. Winklareth, "Southern Thunder: The Royal Navy and the Scandinavian Trade in World War One" av Steve R. Dunn, "Painting War: George Plante’s Combat Art in World War II" av Kathleen Broome Williams samt de bägge böckerna "Enemy Waters: Royal Navy, Royal Canadian Navy, Royal Norwegian Navy, US Navy and Other Allied Mine Forces Battling the Germans and Italians in World War II" och "Nightraiders: US Navy, Royal Navy, Royal Australian Navy and Royal Netherlands Navy Mine Forces Battling the Japanese in the Pacific in World War II" bägge av Cdr David D. Bruhn tillsammans med LtCdr Bob Hoole anmäls av korrensponderande ledamoten Peter Hore. Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
423 Tredje gången gillt? – Recension av Fleet tactics and Naval operations Wayne P. Hughes & Robert P. Girries bok recenseras. Ledamoten Per Edkling Litteratur m.m.
426 Bearing Gifts to Greece. Humanitarian Aid to Greece in the 1940’s Reflektion kring de händelser som beskrivs i Richard Cloggs bok kring den svenska humanitära insatsen för Grekland under andra världskriget. Mariningenjör Henrik Stephenson-Möller Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »