N:r 5 / 2020

Ladda ned »

Femte och sista utgåvan av TiS för 2020

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
429Meddelanden från KÖMSProtokoll mm.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
436Redaktören spaltNumret presenteras av TiS redaktörLars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
438Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2021Se rubrik.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
440Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetetÅrligt avslutningstal av ordföranden.Anders Grenstad, KÖMS OrdförandeLedare
443Året som gåttVerksamheten inom Kungl. Örlogsmannasällskapet för det 249:e verksamhetsåret beskrivs.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
448Minnesteckningar för år 2019-2020Minnesteckningar över de ledamöter som avlidit under det senaste verksamhetsåret.Bo Rask, KÖMS SekreterareMinnesteckningar
456Nya ledamöter invalda 2020Se rubrik.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
458Belöningar utdelade vid det 249:e verksamhetsårets avslutningSe rubrik.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
461Behovet av svensk undervattenteknisk forskningArtikeln, som är den skriftliga versionen av Roger Bergs inträdesanförande i KÖMS, beskriver vad som ingår i begreppet undervattensförmåga. Området som är ett utpekat nationellt väsentligt säkerhetsintresse (VSI) kräver en kontinuitet och bredd inom forskning och utveckling och även att så kallade "obrutna innovationskedjor" kan vidmakthållas. Berg redovisar vad som pågår inom området i Sverige men lämnar också tydliga rekommendationer och förslag till vilken verksamhet som krävs långsiktigt för att förmågan ska kunna utvecklas vidare.Ledamoten Roger BergMaritim Teknik
475Skyddet av sjöfarten – en nationell angelägenhetArtikeln, som är den skriftliga versionen av Daniel Peterssons inträdesanförande i KÖMS, redovisar och argumenterar för vad som krävs för att kunna skydda sjöfarten, som svarar för ca 90 procent av all import och export till/från Sverige. Han gör detta utgående från en fiktiv (men mycket realistisk) händelsekedja där sjöfarten utsätts för selektiva/subversiva angrepp i kombination med starka politiska påtryckningar på Sverige från främmande makt.Ledamoten Daniel PeterssonSjöfart m.m.
485Svensk sjöstyrkeledning – lägesbestämning och förslag till vägvalPer Edling, som är chef för 3.sjöstridsflottiljen, argumenterar för att återgången till fokus på nationellt försvar kräver att taktisk sjöstyrkeledning bör ske från en ombordbaserad chef med en liten men flexibel stab som bör verka från en Visbykorvett.Ledamoten Per EdlingStrategi, operationer och taktik
494Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifterInbjudan med tillhörande bestämmelser för KÖMS tävlingsskrifter.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
497Rysslands högsjöförmåga – utsikter mot 2027Jonas Kjellén, som verkar vid FOI, beskriver pågående nybyggnadsprogram inom de ryska marinstridskrafterna med fokus på högsjöförmågan.Forskare Jonas KjellénStrategi, operationer och taktik
509Introduction to Japan’s Maritime StrategyFörfattaren beskriver Japans moderna marina historia och de fyra pelarna som bygger upp den japanska maritima strategin.Rear Admiral Christophe PipoloStrategi, operationer och taktik
513Kinas MalackastrategiLedamoten Marcus Mohlin, som tillbringade perioden 2016-2020 i Kambodja, beskriver den Kinesiska Malackastrategin och initiativet med "Den nya sidenvägen" (Belt and Road Initiative) samt dess stora betydelse för kinesisk handel, säkerhetspolitik och expansion. Vidare resonerar Mohlin om vad ett realiserande av den så kallade "Kra-kanalen" som skulle förbinda Thailandsbukten med Andamansjön och gå genom Thailand skulle kunna ge för säkerhetspolitiska effekter.Ledamoten Marcus MohlinStrategi, operationer och taktik
523Chinese Maritime Strategy in the Long RunArtikeln beskriver ingående utveckling och mål för den kinesiska maritima strategin inkluderande kopplingarna till "Belt and Road Initiative", som ibland kallas "Den nya sidenvägen".Ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
539Building European Seapower: Reinvigorating EU naval strategy and maritime capabilities for the 2020sFörfattarna argumenterar för ett ökat fokus på att bygga upp en välfungerande europeisk marin förmåga utgående från nationernas enskilda bidrag i syfte att aktivt bidra till europeisk säkerhet. Specifikt pekar de på den stora nytta som en uppbyggnad av en gemensam "EU Auxiliary Navy", dvs gemensamma logistik- och stödfartygsresurser skulle ge inom ramen för ett sådant koncept för att skapa uthållighet och redundans.Kapitänleutnant Moritz Brake & Dr Sebastian BrunsStrategi, operationer och taktik
541Räddningsexpeditionen till Spetsbergen 1928 – svensk dådkraftFörfattarna återger den svenska räddningsaktionen till Spetsbergen 1928 som leddes av deras far och respektive farfar, dåvarande kaptenen Egmont Tornberg. Såväl beslutsfattande kring expeditionen i sig som dess genomförande präglades av dådkraft och initiativförmåga. I artikeln återges utdrag ur expeditionschefens dagböcler som vittnar om de svåra väder- och isförhållanden som rådde under uppdragets lösande.Ledamöterna Claes och Richard Tornberg samt Civilingenjör Peter TornbergStrategi, operationer och taktik
561Italienjagarna – 80 år. Ett jubileum med sikte på framtiden?Artikeln uppmärksammar att det är 80 år sedan de så kallade Italienjagarna (samt motortorpedbåtar och sedermera även flygplan) anskaffades från Italien. Författaren drar slutsatsen att denna affär inte hade varit möjlig utan att mycket goda relationer odlats mellan Sverige och Italien, även på personlig basis, under lång tid. Slutsatsen som vi bör dra i dag är att vi bör vara bredare i vårt relationsbyggande mellan försvarsmakter i allmänhet och mariner i synnerhet, inte minst då det gäller Europeiska länder än vad vi är idag.Kommendör Fredrik PeeduHistoria
575Stärk Marinen – men kapa inte Kustbevakningen!Artikeln bemöter och debatterar mot förslaget att slå samman Marinen och Kustbevakningen som framfördes av Hedwig Weibull i TiS Nr 3/2000.Ledamoten Leif H SjöströmDebatt
579Sjöräddningen i Sverige, ett okänt 165-års jubileum, med KÖMS i kulisserna!Artikeln beskriver tillkomsten av sjöräddningen i Sverige för 1656 år sedan, där inte minst Kungl. Örlogsmannasällskapet var en av de idégivande krafterna.Ledamoten Hans-Lennart OhlssonSjöfart m.m.
583Fabian och Ewa Tamms stipendiumInbjudan att söka Fabian och Ewa Tamms stipendium.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
584Förste ryssen i KÖMSEtt kort porträtt tecknas av den förste (av hitintills två) ryska ledamöter i KÖMS; Alexander Sibirjakov som invaldes i akademien år 1870 som korresponderande ledamot.Ledamoten Håkan LindbergHistoria
585News from the seas of China and Indo-Pacific regionSe rubrik.Ledamoten Hugues EudelineStrategi, operationer och taktik
595Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 250:e verksamhetsårets börjanStyrelse och funktionärer presenteras.Bo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
596Matrikel för Kungl. ÖrlogsmannasällskapetSe rubrikBo Rask, KÖMS SekreterareDiverse
601Innehållsförteckning TiS 2020Se rubrik.Lars Wedin, TiS RedaktörLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »