N:r 5 / 2020

Ladda ned »

Femte och sista utgåvan av TiS för 2020

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
429 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
436 Redaktören spalt Numret presenteras av TiS redaktör Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
438 Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2021 Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
440 Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetet Årligt avslutningstal av ordföranden. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
443 Året som gått Verksamheten inom Kungl. Örlogsmannasällskapet för det 249:e verksamhetsåret beskrivs. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
448 Minnesteckningar för år 2019-2020 Minnesteckningar över de ledamöter som avlidit under det senaste verksamhetsåret. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Minnesteckningar
456 Nya ledamöter invalda 2020 Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
458 Belöningar utdelade vid det 249:e verksamhetsårets avslutning Se rubrik. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
461 Behovet av svensk undervattenteknisk forskning Artikeln, som är den skriftliga versionen av Roger Bergs inträdesanförande i KÖMS, beskriver vad som ingår i begreppet undervattensförmåga. Området som är ett utpekat nationellt väsentligt säkerhetsintresse (VSI) kräver en kontinuitet och bredd inom forskning och utveckling och även att så kallade "obrutna innovationskedjor" kan vidmakthållas. Berg redovisar vad som pågår inom området i Sverige men lämnar också tydliga rekommendationer och förslag till vilken verksamhet som krävs långsiktigt för att förmågan ska kunna utvecklas vidare. Ledamoten Roger Berg Maritim Teknik
475 Skyddet av sjöfarten – en nationell angelägenhet Artikeln, som är den skriftliga versionen av Daniel Peterssons inträdesanförande i KÖMS, redovisar och argumenterar för vad som krävs för att kunna skydda sjöfarten, som svarar för ca 90 procent av all import och export till/från Sverige. Han gör detta utgående från en fiktiv (men mycket realistisk) händelsekedja där sjöfarten utsätts för selektiva/subversiva angrepp i kombination med starka politiska påtryckningar på Sverige från främmande makt. Ledamoten Daniel Petersson Sjöfart m.m.
485 Svensk sjöstyrkeledning – lägesbestämning och förslag till vägval Per Edling, som är chef för 3.sjöstridsflottiljen, argumenterar för att återgången till fokus på nationellt försvar kräver att taktisk sjöstyrkeledning bör ske från en ombordbaserad chef med en liten men flexibel stab som bör verka från en Visbykorvett. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
494 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Inbjudan med tillhörande bestämmelser för KÖMS tävlingsskrifter. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
497 Rysslands högsjöförmåga – utsikter mot 2027 Jonas Kjellén, som verkar vid FOI, beskriver pågående nybyggnadsprogram inom de ryska marinstridskrafterna med fokus på högsjöförmågan. Forskare Jonas Kjellén Strategi, operationer och taktik
509 Introduction to Japan’s Maritime Strategy Författaren beskriver Japans moderna marina historia och de fyra pelarna som bygger upp den japanska maritima strategin. Rear Admiral Christophe Pipolo Strategi, operationer och taktik
513 Kinas Malackastrategi Ledamoten Marcus Mohlin, som tillbringade perioden 2016-2020 i Kambodja, beskriver den Kinesiska Malackastrategin och initiativet med "Den nya sidenvägen" (Belt and Road Initiative) samt dess stora betydelse för kinesisk handel, säkerhetspolitik och expansion. Vidare resonerar Mohlin om vad ett realiserande av den så kallade "Kra-kanalen" som skulle förbinda Thailandsbukten med Andamansjön och gå genom Thailand skulle kunna ge för säkerhetspolitiska effekter. Ledamoten Marcus Mohlin Strategi, operationer och taktik
523 Chinese Maritime Strategy in the Long Run Artikeln beskriver ingående utveckling och mål för den kinesiska maritima strategin inkluderande kopplingarna till "Belt and Road Initiative", som ibland kallas "Den nya sidenvägen". Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
539 Building European Seapower: Reinvigorating EU naval strategy and maritime capabilities for the 2020s Författarna argumenterar för ett ökat fokus på att bygga upp en välfungerande europeisk marin förmåga utgående från nationernas enskilda bidrag i syfte att aktivt bidra till europeisk säkerhet. Specifikt pekar de på den stora nytta som en uppbyggnad av en gemensam "EU Auxiliary Navy", dvs gemensamma logistik- och stödfartygsresurser skulle ge inom ramen för ett sådant koncept för att skapa uthållighet och redundans. Kapitänleutnant Moritz Brake & Dr Sebastian Bruns Strategi, operationer och taktik
541 Räddningsexpeditionen till Spetsbergen 1928 – svensk dådkraft Författarna återger den svenska räddningsaktionen till Spetsbergen 1928 som leddes av deras far och respektive farfar, dåvarande kaptenen Egmont Tornberg. Såväl beslutsfattande kring expeditionen i sig som dess genomförande präglades av dådkraft och initiativförmåga. I artikeln återges utdrag ur expeditionschefens dagböcler som vittnar om de svåra väder- och isförhållanden som rådde under uppdragets lösande. Ledamöterna Claes och Richard Tornberg samt Civilingenjör Peter Tornberg Strategi, operationer och taktik
561 Italienjagarna – 80 år. Ett jubileum med sikte på framtiden? Artikeln uppmärksammar att det är 80 år sedan de så kallade Italienjagarna (samt motortorpedbåtar och sedermera även flygplan) anskaffades från Italien. Författaren drar slutsatsen att denna affär inte hade varit möjlig utan att mycket goda relationer odlats mellan Sverige och Italien, även på personlig basis, under lång tid. Slutsatsen som vi bör dra i dag är att vi bör vara bredare i vårt relationsbyggande mellan försvarsmakter i allmänhet och mariner i synnerhet, inte minst då det gäller Europeiska länder än vad vi är idag. Kommendör Fredrik Peedu Historia
575 Stärk Marinen – men kapa inte Kustbevakningen! Artikeln bemöter och debatterar mot förslaget att slå samman Marinen och Kustbevakningen som framfördes av Hedwig Weibull i TiS Nr 3/2000. Ledamoten Leif H Sjöström Debatt
579 Sjöräddningen i Sverige, ett okänt 165-års jubileum, med KÖMS i kulisserna! Artikeln beskriver tillkomsten av sjöräddningen i Sverige för 1656 år sedan, där inte minst Kungl. Örlogsmannasällskapet var en av de idégivande krafterna. Ledamoten Hans-Lennart Ohlsson Sjöfart m.m.
583 Fabian och Ewa Tamms stipendium Inbjudan att söka Fabian och Ewa Tamms stipendium. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
584 Förste ryssen i KÖMS Ett kort porträtt tecknas av den förste (av hitintills två) ryska ledamöter i KÖMS; Alexander Sibirjakov som invaldes i akademien år 1870 som korresponderande ledamot. Ledamoten Håkan Lindberg Historia
585 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
595 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 250:e verksamhetsårets början Styrelse och funktionärer presenteras. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
596 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
601 Innehållsförteckning TiS 2020 Se rubrik. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »