N:r 5 / 2022

Ladda ned »

Årets sista utgåva av TiS med artiklar kring NATO, framtida fartygsanskaffningar samt bilder och artiklar från det 251:a högtidssammanträdet.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
469 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Protokoll
474 Belöningar till bästa kadetter vid specialistofficersutbildningen Foto och kort presentation av sergeanterna Ulrika Karlsson och Carl Häggström som utnämndes till bäste elever vid specialistutbildningen vid examen i december 2022. Sergeant Karlsson tilldelades KÖMS pris som bäste elev sjö och sergeant Häggström tilldelades Försvarsmaktens utbildningschefs pris som bäste elev amf. Bo Rask, TiS redaktör Diverse
473 Redaktörens spalt TiS nr 5 presenteras av redaktören. Bo Rask, TiS redaktör Litteratur m.m.
478 Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2022-2023 Se rubrik. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Strategi, operationer och taktik
480 Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetet Ordförandens tal vid det 251:a högtidssammanträdet. Anders Grenstad, KÖMS ordförande Strategi, operationer och taktik
483 Högtidsanförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets 251:a högtidssammanträde Se rubrik. Lars Tossman, VD Saab Kockums AB Maritim Teknik
485 Året som gått 2022 Akademiens sekreterare sammanfattar det 251:a verksamhetsåret. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Diverse
488 Minnesteckningar för år 2021 – 2022 Minnesteckningar över de ledamöter som avlidit under det senaste verksamhetsåret. Se resp minnesteckning. Minnesteckningar
498 Ledamöter valda 2022 Se rubrik. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Diverse
497 Belöningar utdelade samt omnämnda vid det 251:a verksamhetsårets avslutning Se rubrik. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Diverse
506 Fabian & Eva Tamms stipendium Bestämmelser för Fabian och Eva Tamms stipendium, Anders Johnson, KÖMS sekreterare Diverse
507 Kungl. Örlogsmannasällskapet högtidlighåller firandet av Marinen 500 år Den sista rapporteringen kring firandet av Marinen 500 år med aktiviteterna i Karlskrona och Malmö. Ledamoten Per-Anders Emilson Historia
513 En svensk marin i Nato – en delrapport Det arbete som genomförs av Vetenskapsgren I kring hur ett kommande svenskt NATO-medlemskap kan och bör påverka den svenska marinen delredovisas i denna artikel. Delredovisningen bygger bl.a. på de diskussioner som förevarit på KÖMS ordinarie sammanträden under året. Ledamoterna Per Edling och Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
526 The Arctic maritime issues Författaren, som är professor vid franska École Nationale Supérieure Maritime, visar på de strategiska frågeställningar och utmaningar som präglar Arktis i framtiden, inte minst med hänsyn till pågående krig mellan Ryssland och Ukraina. Professor Hervé Baudu Strategi, operationer och taktik
537 Hela den marina teknostrukturen – rättning inåt! Artikeln, som är 2022 års vinnande tävlingsskrift i KÖMS, visar tydligt på behovet av att den marina teknostrukturen (dvs industri, FMV, akademi och marinen) erhåller tydliga politiska krav på ökad leveransförmåga samtidigt som strukturen även måste förändras och utvecklas för att klara dessa krav. Artikeln tar bl.a. stöd av professor Willie Pietersens teorier kring strategiskt lärande. Ledamoten Per Edling Maritim Teknik
549 Cornflakes eller mjölk? – Fartyg eller varv? Artikel pekar på de förutsättningar som kan, och behöver, skapas för att det ska vara möjligt att beställa och leverera de två första ystridsfartygen av klass YSF 2030, senast just år 2030. Nyckelområden som beskrivs är kompetensuppbyggnad, kontraktsformer, stöd från shippingindustri, smygteknik och ledarskap. Hedersledamoten Thomas Engevall Maritim Teknik
555 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 252:a verksamhetsårets början Styrelse och ledande funktionärer presenteras. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Diverse
556 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik Anders Johnson, KÖMS sekreterare Diverse
561 Innehållsförteckning TiS 2022 Se rubrik. Bo Rask, TiS redaktör Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »