N:r 6 / 2021

Ladda ned »

Jubileumsårets sista nummer av TiS med artiklar från jubileumsfirandets olika aktiviteter mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
753 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm KÖMS sekreterare, Bo Rask Protokoll
757 KÖMS belöning KÖMS belöning till sergeant Therese Blennert, som utsågs till bäste specialistofficerskadett under sin utbildningstid. TiS redaktör, Lars Wedin Diverse
759 Ordföranden har ordet Ledare KÖMS Ordförande, Anders Grenstad Ledare
760 Redaktören har ordet TiS Nr 6 presenteras och redaktören Lars Wedin tackar för sig efter sin 5-åriga "vakt" som redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet. TiS Redaktör, Lars Wedin Litteratur m.m.
762 Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2021-2022 Se rubrik. KÖMS Sekreterare, Bo Rask Diverse
765 Bryt Sjöblindheten – etablera klarsyn Hedersledamoten Claes Tornbergs högtidsanförande hållet vid jubileumsmiddagen den 15/11 2021. Ledamoten Claes Tornberg 250-årsjubileet
769 Ordförandens tal i samband med Högtidssammanträdet 2021-11-15 Se rubrik. KÖMS Ordförande, Anders Grenstad 250-årsjubileet
771 Året som gått 2021 Se rubrik Ledamoten Bo Rask Diverse
777 Jubileumsåret 2021 Specialavsnitt på sidorna 777-856 som beskriver jubileumsårets alla aktiviteter, - 250-årsjubileet
778 Introduktion Syfte och mål med jubileumsaktiviteterna presenteras och de olika aktiviteterna sammanfattas av projektledaren för jubileet Per-Anders Emilson. Ledamoten Per-Anders Emilson 250-årsjubileet
783 Salut för Kungl. Örlogsmannasällskapet Foton från den salut med Vasakanonen som markerade inledningen på jubileumsveckan i november. Ledamoten Thomas Engevall 250-årsjubileet
785 Flottans Musik - en Marin Kulturbärare Den 28 augusti 2021 inleddes jubileumsfirandet med en konsert på Sjöhistoriska museet i Stockholm där Marinens Musikkår under dirigenten och ledamoten Andreas Hanson genomförde ett program där musikens betydelse i dåtid och nutid för flottan beskrevs. Ledamoten Per-Anders Emilson 250-årsjubileet
786 Med förstånd och styrka ur historien Under rubriken ”Med förstånd och styrka ur historien. Framåt mot den maritima framtiden” genomfördes ett jubileumsseminarium i Karlskrona den 30 september. Artikeln inleds med en presentation av KÖMS bibliotek och dess historia och fortsätter med en sammanfattning av seminariet där ledamoten Patrik Oksanen talade kring "Sveriges sjöfartsberoende i ett säkerhetspolitiskt perspektiv", ledamoten Göran Arrius kring "Folkförankring, ledamoten Roger Berg "Undervattensteknik i Samhällets tjänst" och slutligen ledamoten Mattias Widlund kring "Handelsflottan som en komponent i totalförsvaret". Marinens musikkår underhöll under dagens aktiviteter. Ledamöterna Annicka Engblom och Bo Rask 250-årsjubileet
797 I kris och krig: Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten? Den 14 oktober genomfördes ett jubileumsseminarium i Göteborg med rubriken ”Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten." Dagen inleddes med besök vid Älvsborgs amfibieregemente och fortsatte därefter med själva seminariet på Göteborgs Stadsmuseum. Artikeln beskriver vad de, inte mindre än 13 talare och paneldeltagare, belyste kring olika aspekter kring sjöfartsskydd och vikten av att Sverige kan försvara sina farleder och hamnar samt säkra den viktiga samhällsförsörjningen. Ledamoten Anna Risfelt Hammargren 250-årsjubileet
807 Försvaret av Sverige börjar till sjöss Artikeln beskriver Vetenskapsgren I seminarium på Berga och Hårsfjärden samt de demonstrationer och besök vid förbanden som ingick i programmet. Seminariet innehöll bl.a. ett föredrag av marinchefen, tillika ledamoten, Ewa Skoog Haslum med titeln "Marinen - här och nu och sen". Ledmöterna Per Edling och Fredrik Hesselman 250-årsjubileet
811 Symposium om Marinens officersutbildning. Artikeln refererar det symposium kring marinens personalförsörjning som genomfördes tisdagen 9 den november av vetenskapsgren II, som omfattar områdena personal, utbildning och marinmedicin. Symposiet tog delvis sin utgångspunkt i Kungl. Örlogsmannasällskapets skrift från 2019 ”En marin för Sverige – Hur ska marinen bemannas?” Ledamöterna Mikael Brännvall & Jonas Hård af Segerstad 250-årsjubileet
816 Referat från Forsknings- och utvecklingsseminariet under KÖMS jubileumsvecka Artikeln beskriver det seminarium som anordnades av vetenskapsgren III kring svensk marin forskning och utveckling den 10 november. Syftet med detta event var att tydliggöra den verksamhet som pågår i Sverige vid företag, universitet och myndigheter men också diskutera hur denna kan utvecklas än mer. Ledamoten Mats Elofsson m.fl. 250-årsjubileet
827 2021 års Marinkonferens: Marinen som strategisk resurs Artikeln återger 2021 års marinkonferens vilken genomfördes den 11 november som en del i jubileumsveckan. Marinkonferensen hade underrubriken ”Marinen som strategisk resurs”. Syftet var att beskriva den strategiska kopplingen mellan sjöfart, miljö, sjöförsvar och välfärd, det vill säga att försöka förklara varför vårt land behöver en marin. Ledamoten Bo Rask 250-årsjubileet
837 Med förstånd och styrka genom 250 år – Jubileumsboken Artikeln sammanfattar tillkomsten av jubileumsboken "Med Förstånd och Styrka genom 250 år" samt den bokrelease som genomfördes den 12 november på Sjöhistoriska Museet. Bokreleasen innehöll även ett antal föredrag från ett antal av bokens författare vilka sammanfattas i artikeln. Ledamoten Thomas Engevall 250-årsjubileet
843 Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e högtidssammanträde 15 november 2021 Högtidssammanträdet sammanfattas. KÖMS Sekreterare, Bo Rask 250-årsjubileet
846 Belöningar utdelade vid det 250:e högtidssammanträdet Se rubrik. KÖMS Sekreterare, Bo Rask 250-årsjubileet
852 Jubileumsmiddagen Se rubrik. Ledamoten Per-Anders Emilson 250-årsjubileet
857 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Se rubrik. - Litteratur m.m.
859 Ett svenskt A2/AD-koncept - en möjlighet genom ökad samordning? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Carl Bergqvists inträdesanförande i KÖMS, skissar på hur Sverige skulle kunna åstakomma ett A2/AD-koncept i Östersjön. A2/AD skall utläsas Anti Access/Area Denial där Anti-Access avser förmågan att förhindra en motståndare att föra in sina styrkor i ett operationsområde. Area-Denial syftar på förmåga att förneka motståndaren handlingsfrihet i form av rörelse i operationsområdet. Ledamoten Carl Bergqvist Strategi, operationer och taktik
869 Perspektiv på militär sjösäkerhetsledning Artikeln, som är den skriftliga versionen av Per Öhrstedts inträdesanförande i KÖMS redogör för Försvarsmaktens sjösäkerhetsledningssystem och det regelverk som ligger till grund för systemet. Vidare redogörs för den problembild som är förenad med implementeringen av det militära sjösäkerhetsansvaret och författarens syn på vägen framåt för ytterligare stärkt militär sjösäkerhet och därmed hög operativ effekt för våra marinstridskrafter.
Ledamoten Per Öhrstedt Sjöfart m.m.
883 Hur minan förändrade sjökriget och skapade minsveparen M 20 – del II Del II av artikeln som beskriver framtagandet av M-båtarna och speciellt M 20. Kapten (RO) Johan A Boström Maritim Teknik
893 Unmanned Systems in Mine Countermeasures Författaren, Ed Hernandez, är associerad professor vid U.S. Naval War College och pensionerad kommendör i US Navy, ger sin syn på hur obemannade system kan stärka och bidra till minröjningsförmågan i dag och i framtiden.
Captain (USN, ret.) Edmund B Hernandez Strategi, operationer och taktik
900 Book reviews Aktuell marin litteratur recenseras. Ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
906 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
911 Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 251:a verksamhetsårets början Befattningshavare i Kungl. Örlogsmannasällskapet 2022 - Diverse
910 Ledamöter valda 2021 Se rubrik - Diverse
913 Minnesteckningar för år 2021 Se rubrik - Minnesteckningar
918 Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Se rubrik - Diverse
923 Innehållsförteckning TiS 2021 Se rubrik. - Litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »