N:r 1 / 2018

Ladda ned »

2018 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelanden från KÖMS Protokoll från KÖMS sammanträden Bo Rask. KÖMS Sekreterare Protokoll
9 Kunglig medalj till Bo Rask Foto från HMK medaljering av KÖMS Sekreterare, Bo Rask. Michael Zell, KÖMS Ordförande Diverse
10 Redakören har ordet TiS Nr 1 2018 presenteras av TiS redaktör. Lars Wedin, TiS Redaktör Ledare
12 En Marin för Sverige Skriften "En Marin för Sverige", som utgör Kungl. Örlogsmannasällskapets vision och förslag för utvecklingen av Marinen presenteras av ordförande Michael Zell. Michel Zell, KÖMS Ordförande Litteratur m.m.
15 Vasa and the origins of professional naval procurement in Sweden KL Fred Hocker, som är forskningschef på Vasamuseet, beskriver i sitt inträdesanförande i KÖMS orsakerna bakom Vasas förlisning samt hur de organisationer och myndigheter som har ansvaret för att utveckla och ansvara materiel utvecklats sedan Vasas tid.Korresponderande ledamoten Fred Hocker Maritim Teknik
31 Tal vid officersexamen 2017 Amiralitetspastor Daniel Breimerts tal vid officersexamen 2017 som knyter an till #Metoo och det ansvar som följer med att vara officer. Amiralitetspastor Daniel Breimert Personal, utbildning och marinmedicin
32 Kvinnors erfarenheter kring att arbeta i mansdominerade Försvarsmakten och vägen framåt efter #metoo För innehåll se rubrik. Författaren är kapten och plutonchef vid SSS och bedriver forskarstudier vid Försvarshögskolan. Kapten Frida Linehagen Personal, utbildning och marinmedicin
47 Danmarks strategiske udfordringer i Østersøen - et sømilitært perspektiv Nils Wang, som nyligen gått i pension från Danska Marinen, beskriver de speciella utmaningar som ställs på marinstridskrafterna som verkar i Östersjöns operationsmiljö. Hedersledamoten Nils Wang Strategi, operationer och taktik
57 Den maritima näringen i Sverige Artikeln utgör en exposé av den maritima näringen idag i Sverige med dess möjligheter för framtiden VD Joachim Glassell Sjöfart m.m.
65 Cyberhot mot sjöfarten Artikeln ger en beskrivning av den hotbild mot sjöfarten som modern IT-teknik i händerna på kriminella, terrorister och aggressiva stater utgör. Ledamoten Peter Thomsson Strategi, operationer och taktik
73 En modern försvarsolitik Argumentation för en nyinriktning av försvarspolitiken. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
78 Mariningenjören då, nu och framgent Beskrivande och argumenterande artikel kring behovet av mariningenjörer i dagens och morgondagens marin. Kommendörkapten Mattias Svedin Personal, utbildning och marinmedicin
83 China’s Arctic Policy Making and Implementation Den kinesiska strategin för Arktis beskrivs. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
85 La grande histoire vue de la mer Bokrecension Lars Wedin, TiS redaktör Litteratur m.m.
89 Stockholms Kustartilleriförsvar 1914-2000. En guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård Bokrecension Ledamoten Niklas Granholm Litteratur m.m.
96 Reviews Bokrecensioner Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
98 Slagsida. Försvarsbesluten och sjöförsvaret Recension av den nyligen bortgångne hedersledamoten Herman Fältströms bok.
(I den tryckta versionen av TiS Nr 1/2018 hade sidan 2 utgått pga ett fel vid tryckeriet.)
Lars Wedin, TiS redaktör Litteratur m.m.