Publicera artiklar i TiS

En artikel för publicering i TiS kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet och kan belysa ämnen inom;

I. Strategi, operationer och taktik
II. Personal, utbildning och marinmedicin
III. Maritim teknik
IV. Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet

Artiklar ska för att vara särskilt värdefulla bestå av skribentens egna synpunkter, idéer, förslag och värderingar och inte utgöras av den allmänna eller fastställda uppfattningen inom skribentens verksamhetsområde, myndighet, företag eller motsvarande.

Texten skall vara i Word-format och när det gäller längd och omfattning på texten så kan ett riktvärde vara att texten bör omfatta ca 2700–3500 ord (max 4000). Läggs därtill ett antal bilder och tabeller så ger det en slutlig artikel i TiS som omfattar ca 9–11 sidor.

Det bör anges om artikeln är tidigare publicerad, om den t.ex. är en omarbetad uppsats eller liknande.

Bilder i form av foton eller andra illustrationer, som du vill ha med i arti­keln ska ha en direkt hänvisning till avsnitt i texten. Bilder ska inte vara inarbe­tade i textmassan utan skickas som separata filer, men deras platser i texten ska vara markerade med [bildnamn]. Bil­derna skall levereras i särskild fil/filer, helst i bildformat typ .jpg, .bmp eller motsvarande med hög upplösning på 300 ppi eller mer.

Bilder ska också åtföljas av upp­gift om fotografens eller upphovsman­nens namn. Artikelförfattaren ansvarar för att ha medgivande för att publicera bilderna.

Artiklar som önskas publicerade i TiS kan skickas när som helst under året till redaktören på e-postadress: editor@koms.se

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »