”Vägen till officer” Seminarium 15-11-16 kl.10-13

Med anledning av de stora utmaningar Försvarsmakten idag står inför när det gäller att bemanna organisationen med officerare, i synnerhet specialistofficerare, genomför Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) ett seminarium på Sjöhistoriska Muséet den 16 november kl 10-13 i anslutning till akademiens Högtidsdag. Avsikten är att beskriva problemet och redovisa bakgrunden till dagens utmaningar samt diskutera möjliga lösningar för en säker personalrekrytering

Mer information och hur du anmäler dig återfinns i pdf:en nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Sem151116
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »