Välbesökt jubileumsdag i Göteborg

Torsdagen den 14 oktober var det Göteborgs tur att fira
Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år

Se ett filmsammandrag från dagen HÄR!

 

Besök vid det återinrättade Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)

Jubileumsdagen inleddes med ett besök vid Älvsborgs amfibieregemente där regementschefen och ordinarie ledamoten Fredrik Herlitz tog emot och berättade om hur utvecklingen av det nyinvigda regementet ska se ut och betydelsen detta kommer att ha för försvaret av Göteborg.

Ordföranden Anders Grenstad med chefen för Älvsborgs amfibieregemente Fredrik Herlitz

Jubileumsseminarium på Stadsmuseum i Göteborg.

Anders Grenstad, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet inledningstalade och hälsade de omkring 150 åhörarna på plats välkomna. Digitalt följde drygt 40 personer från flera länder hela eller delar av seminariet. Grenstad introducerade moderatorerna och ledamöterna Niklas Granholm och Anna Risfelt Hammargren.

Ledamoten Anna Risfelt Hammargren, moderator.

Ledamoten Niklas Granholm, moderator

Föredrag om sjöfart och sjöfartsskydd

Föredragshållare och ämnen var Kent Zetterberg, professor vid Försvarshögskolan med ”Sveriges flotta 1771-2021, några utvecklingsperspektiv”,  Carl-Johan Hagman, vd Stena Rederi AB, ”Handelssjöfartens betydelse för sjömakt – praktiska exempel, förr och nu”,  Jan-Eric Nilsson, kommendör, Försvarsmakten Högkvarteret, totalförsvarsavdelningen, ”Totalförsvarets betydelse för sjöfartsskydd och rikets försörjningsmöjligheter”, Fredrik Herlitz, överste, chef Älvsborgs amfibieregemente och garnisonschef Göteborg, ”Samspel och satsningar för säkra transportflöden till och från svensk hamn”, Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare, ”Havet och dess gränser och hur påverkar havsrätten”, Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Stockholms universitet, ”Havet och oceanografin – vad vet vi och vad vet vi inte?”,  Mikael Hägg, enhetschef, Maritima operationer, RISE Research Institute of Sweden, ”Sjöfartsforskning, teknik, underleverantörer, varv – hur sjöfartsstarkt är Sverige?” och Johan Norrman, avdelningschef Operativa avdelningen, Kustbevakningen, ”Vem styr och hur samordnas Sveriges maritima beredskapsarbete?”.

Ledamoten och UD:s folkrättsrådgivare Marie Jacobsson talade om betydelsen av havets gränser.

 

Ledamoten Carl-Johan Hagman om sjömakt: handelsmakt + marin makt, och varför de är varandras förutsättningar.

 

Ledamoten överste Fredrik Herlitz talade som chef för Göteborgs garnison och Älvsborgs amfibieregemente om hur Göteborg behöver kunna försvaras.

Paneldiskussion

Seminariet avslutades med en paneldiskussion kring ”Om krisen eller kriget kommer – beredskap, samverkan, försvar och skydd”. Deltagare var Pål Jonson, M, ordförande Försvarsutskottet, Jens Holm, V, ordförande Trafikutskottet, Jan-Eric Nilsson, kommendör Försvarsmakten Högkvarteret, Elvir Dzanic, vd Göteborgs Hamn AB och Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhetsfrågor Föreningen Svensk Sjöfart.

Avslutande paneldiskussion om vägen framåt. VD Göteborgs hamn AB, Elvir Dzanic har ordet.

 

Mot jubileumsårets final!

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog, det blev ett värdigt seminarium under vårt jubileumsår. Nu förbereder vi finalen på vårt jubileumsprogram som äger rum under dagarna 8-15 november i Stockholm, säger Anders Grenstad, konteramiral (ret) och ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »