Vetenskapsgrenar

Kungl. Örlogsmannasällskapet verkar för sitt syfte inom fyra maritima vetenskapsgrenar.

Respektive vetenskapsgren sammanställer och publicerar årligen en årsberättelse där förändringar, trender och utveckling inom vetenskapsgrenen belyses. Årsberättelsen presenteras normalt vid ett av akademiens sammanträden och publicering sker i akademiens tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet.

De respektive vetenskapsgrenarna anordnar även annan verksamhet såsom möten, seminarier och debatt för akademiens ledamöter, inbjudna gäster och marint intresserade personer. Kallelser till sådana möten återges på hemsidan, dels under fliken kalendarium men även under nyheter.

Inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse finns utpekade ansvariga för respektive vetenskapsgren.

De fyra vetenskapsgrenarna med ansvariga inom styrelsen för verksamhetsåret 2020 är:

I. Strategi, operationer och taktik
Kommendör Per Edling
Överstelöjtnant Fredrik Hesselman
II. Personal, utbildning och marinmedicin
Verkställande direktör Mikael Brännvall
Kommendörkapten Tomas Martinsson
III. Maritim Teknik
Kommendörkapten Kenneth Raun
Patrik Selling
IV. Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet
Forskningsledare Niklas Granholm
Advokat Mattias Widlund
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »