Personal, utbildning och marinmedicin

Personal, utbildning och marin medicin utgör Vetenskapsgren II i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ansvariga inom styrelsen för Vetenskapsgren II är:

  • Verkställande direktör Mikael Brännvall
  • Kommendörkapten Tomas Martinsson

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets instiftande konstaterades om akademiens verksamhet bland annat:

”Sällskapet företager sig att utreda alla de kunskaper och skyldigheter, som vid särskilda tjänstgöringar i fredlig tid i land vid örlogs- och galerflottorna förefalla, så att de genom Sällskapets bemödande bringas till yttersta fullkomlighet, att till ett lika ändamåls vinnande likaledes utarbeta de ämnen, som vid alla slag tjänstgöringar i fredlig tid till sjöss kunna förekomma /…/”

Från början var således verksamheten inte indelad i vetenskapsgrenar. Att organisations-, utbildnings- och reglementsfrågor tidigt debatterades är väl känt.

Vetenskapsgrenen II, ”Personal, utbildning och marinmedicin”, har under årens lopp förändrats såväl till benämning som innehåll. Ett skäl till detta är att det är svårt att särskilja organisationsfrågor, reglementsfrågor och personalfrågor från övriga vetenskapsgrenar. Många frågor skär också tvärs över facken personal, organisation och utbildning.

Såväl sjömän, soldater, officerare och civila som anställda utbildas och verkar i en organisation vars struktur i stort fått sin form efter det andra världskriget och med det kalla kriget som bakgrund. Det säkerhetspolitiska läget präglas av försvarets pågående internationalisering. Den förvaltningsmässiga styrkeuppbyggnaden och förrådsställande av förband i avvaktan på krigsfara och mobilisering ter sig allt mer avlägsen. Det politiska uppdraget är nu att organisera, utbilda och utnyttja ständigt insatsberedda förband.

Denna utveckling ställer annorlunda krav på ledningen av och inom försvaret. Försvarets verksamhet omprövas som helhet och nya uppdrag formuleras. Då måste också försvarets struktur och organisation samt uppgifter och förmågor gå hand i hand. Dessa förändringar som nu sker inom försvaret innebär att Kungl. Örlogsmannasällskapets arbete med tankar och idéer inom vetenskapsgrenen är av stor betydelse för försvarets framtid.

Vetenskapsgrenen ansvarade under 2019 för framtagandet av En Marin för Sverige – hur ska Marinen bemannas?

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »