Strategi, operationer och taktik

Strategi, operationer och taktik utgör Vetenskapsgren I i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ansvariga i styrelsen för Vetenskapsgren I är:

  • Kommendör Per Edling
  • Överstelöjtnant Fredrik Hesselman

Redan tidigt ägnade Kungl. Örlogsmannasällskapet stor uppmärksamhet åt de strategiska och politiska förhållandena i omvärlden. Detta kan utläsas av akademiens äldsta stadgar, där det anges att:

”Fäderneslandets vidsträckta gränser är dess stränder och landets välmåga beror på dess näringar. Strändernas försvar och sjöfartens skydd är därför viktiga omsorger”.

Vid tidpunkten för akademiens grundande var det strategiska läget oroande. Stormakterna England, Frankrike och Ryssland hade starka örlogsflottor och förde en expansiv utrikespolitik. Detta var en farlig situation för Sverige.

Händelseutvecklingen i Östersjöområdet har därefter kännetecknats av ett ständigt skiftande maktspel. Tre centra kan urskiljas; ett i öster, det ryska området, ett i väster, Sverige, och ett i söder, de skiftande tyska och polska statsbildningarna. Under det senaste årtiondet har vi upplevt det senaste omslaget i detta maktspel. Mot bakgrund av många århundradens växlande förhållanden förefaller det därför väl optimistiskt att räkna med att ett varaktigt läge i Östersjöområdet nu uppnåtts.

Behovet att trygga det egna landets sjöfart och fiske har varit grunden vid utvecklingen av örlogsfartyg och kustbefästningar. Det handlar om att kontrollera sjövägarna för att själv bestämma över dess utnyttjande och förhindra andra nationer denna kontroll. Landterritorier består av gränser och politisk kontroll medan sjöterritorierna och havet till sin natur är mera svårkontrollerbara.

Att besätta ett havsområde på samma sätt som man ockuperar ett landterritorium är inte praktiskt möjligt. Det fria havet står inte under någon nationalstats överhöghet och kan inte erövras. Därmed blir också gränserna mellan fred, kris och krig diffusa.

Det är således angeläget för Kungl. Örlogsmannasällskapet att ständigt följa, bejaka och ifrågasätta den politiska och strategiska maritima utvecklingen inom Östersjöområdet och Europa samt i övriga världen.