Strategi

Strategi är den konst och vetenskap med vilken nationella och internationella maktmedel och metoder utnyttjas samordnat för att uppnå uppställda mål.

De strategiska målen formuleras av den politiska ledningsnivån och grundas på nationella och internationella gemensamma intressen. De nationella och internationella maktmedlen är främst diplomati, ekonomiska medel, militära medel, information eller psykologiska medel samt militära och civila hjälpinsatser.

Ett strategiskt mål är normalt av stor direkt betydelse för nationalstatens intresse. Det kan vara såväl politiskt som ekonomiskt och militärt. I många fall är det dessutom en kombination av dessa mål. Det strategiska målet utgör ett samlat uttryck för en aktörs agerande i en eller flera sammanhängande åtgärder samt dessas yttersta syfte.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »