Taktik

Taktik är ett planmässigt tillvägagångssätt anpassat efter situationens krav och utgör därmed konkret utformning och genomförande av en långsiktig plan. Den är således en sammanfattande benämning på de verksamheter som strävar efter att i varje situation på bästa sätt skapa förutsättningar för att förverkliga de långsiktiga, operativa målen.

Taktisk ledning, dvs. planmässigt utnyttjande av förband på marken, till sjöss respektive i luften i strid, för fredsskapande insatser, för räddningsinsatser, för övervakning och kontroll m.m. sker enligt i förväg utformade regler. Utformningen styrs normalt av uppställda politiska, strategiska och operativa mål.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »