Maritim teknik

Maritim teknik utgör Vetenskapsgren III inom Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ansvariga inom styrelsen för Vetenskapsgren III är

  • Kommendörkapten (Ming) Kenneth Raun
  • Patrik Selling

Vetenskapsgren III, Maritim teknik, bidrar till Kungl. Örlogsmannasällkapets syfte att verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskap och sjöfart i allmänhet. Detta sker genom att aktivt öka kunskapen om och förståelsen för de tekniska möjligheter och krav som styr utveckling, konstruktion och produktion av sensorer, vapen- och ledningssystem, fartyg, båtar och befästningar samt andra system som verkar inom det maritima operationsområdet, såväl civilt som militärt.

Vetenskapsgrenen stöder inom sitt område såväl historiska beskrivningar och forskning, nulägesbeskrivning genom årsberättelse och anföranden samt framtidsinriktade inlägg och debatt samt arrangerande av seminarier.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »