Maritim teknik

Maritim teknik utgör Vetenskapsgren III inom Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ansvariga inom styrelsen för Vetenskapsgren III är

  • Kommendörkapten (Ming) Kenneth Raun
  • Patrik Selling

Vetenskapsgren III, Maritim teknik, bidrar till Kungl. Örlogsmannasällkapets syfte att verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskap och sjöfart i allmänhet. Detta sker genom att aktivt öka kunskapen om och förståelsen för de tekniska möjligheter och krav som styr utveckling, konstruktion och produktion av sensorer, vapen- och ledningssystem, fartyg, båtar och befästningar samt andra system som verkar inom det maritima operationsområdet, såväl civilt som militärt.

Vetenskapsgrenen stöder inom sitt område såväl historiska beskrivningar och forskning, nulägesbeskrivning genom årsberättelse och anföranden samt framtidsinriktade inlägg och debatt samt arrangerande av seminarier.