KÖMS ordförandes och sekreterares anföranden vid det 242:a högtidssammanträdet

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförandes och sekreterares verksamhetsberättelse från det 242:a högtidssammanträdet på Etnografiska museet den 15 november kan läsas på länkar enligt: Ordförandens tal 2013 & Verksamhetsberättelse 2013