N:r 1/2024

Ladda ned »

2024 års första utgåva av TiS med inriktning obemannade system mm

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Åtgångssida Se rubrik - Litteratur m.m.
2 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Bestämmelser för tävlingsskrifter 2023. Anders Johnson, KÖMS sekretetare Litteratur m.m.
3 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm. Anders Johnson, KÖMS sekreterare Protokoll
5 Ordföranden har ordet Ledare. Odd Werin, KÖMS ordförande Ledare
9 KÖMS brev till Trafikverket Brev från KÖMS till trafikverket med anledning av upphandling av Gotlandstrafiken till sjöss. Odd Werin, KÖMS ordförande Strategi, operationer och taktik
11 Trafikverkets svarsbrev till KÖMS Se rubrik Jenni Magnusson, Chefsjurist Trafikverket Strategi, operationer och taktik
12 Redaktörens spalt Det aktuella numret presenteras av redaktören. Bo Rask, TiS redaktör Litteratur m.m.
16 Faktaruta TiS – Taxonomi för obemannade farkoster Artikeln syftar till att klarlägga en rad av de förkortningar som existerar vad avser obemannade system och som återkommer i många av detta nummers artiklar och i den offentliga debatten i övrigt. Ledamoten Evelina Hedskog Maritim Teknik