Bilder med motiv från 1500-talet

I samlingen finns 11 bilder med motiv från 1500-talet. Samtliga skildrar händelser under Nordiska Sjuårskriget, som utkämpades mellan Danmark – Lübeck och Sverige 1563 – 1570. I grunden handlade kriget om herraväldet i Norden. Sjökriget under Nordiska Sjuårskriget anses vara det första moderna sjökriget . Artilleridueller mellan fartygen ersatte då de tidigare äntringarna av motståndarens fartyg. Kriget avslutas genom freden i Stettin 1570 utan några territoriella förändringar.

Det finns inga samtida skildringar av sjöstriderna under detta krig. Bilderna i samlingen går tillbaka på en serie oljemålningar, som i mitten av 1600-talet beställdes, möjligen som ett offentligt uppdrag, av den holländske marinmålaren Pieter Cornelisz. van Soest.

Van Soests bilder, som alltså målades 100 år efter händelserna de skildrar, återger inte fartygens detaljer korrekt. Genomgående återges också felaktigt de svenska fartygen försedda med den gulblå, tretungade örlogsflaggan. Denna symbol för den svenska flottan började dock användas först på 1630-talet.

Hur och när kopieringarna av van Soests verk är utförda, ytterligare kopior finns också i andra samlingar, är inte utrett. Några tuschteckningar med motiv från sjuårskriget i KÖMS:s samling, är signerade av C.A. Wahrberg på 1790-talet.

Fyra oljemålningarna med motiv från 1500-talet ingår i samlingen och de har i en uppsats i TiS 1932, av Gunnar Unger antagits vara kopior av van Soest verk och och möjligen utförda av Johan Tietrich Schoultz, den välkände skildraren av sjökriget mot Ryssland 1788 – 90.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »